Κάρολος Παπούλιας ...Διαχρονικά ευθυνόφοβος και "κουφός" στις Ελληνικές κραυγές απόγνωσης


Διαβάστε μια χαρακτηριστική επιστολή (μία από τις χιλιάδες που λαμβάνει καθημερινά) που εστάλη πριν δύο χρόνια στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και που ακόμα παραμένει αναπάντητη 

Πρός τόν πρόεδρον τῆς τρεμάμενης Ἑλληνικῆς πολιτείας
            
                                 Ἀναζητεῖται Λεωνίδας

 Σεβαστέ Κύριε πρόεδρε ἐπικοινωνῶ μέθ ὑμῶν μετά χαρᾶς, διότι εἰς τό πρόσωπον σας ἀπαστράπτει ἡ διαχρονική καί ἀειθαλής διαδρομή τοῦ Ἑλληνικοῦ γένους, ὅπως αὐτή ἔχει καταγραφεῖ διά μέσου τῶν αἰώνων ἀπό τούς πανμέγιστους φιλοσόφους μας καί τούς μυθικούς ἥρωας μας.  
    Κύριε πρόεδρε ἡ φιλτάτη μας πατρίδα ἡ Ἑλλάς, διέρχεται κρισήμους στιγμάς ὁμοίας μέ αὐτάς ποῦ συνέβεισαν πρό 2,5 χιλιετηρίδων μέ τήν εἰσβολήν τῶν Περσῶν καί τῶν δεκάδων φιλῶν πού τούς ἀκολουθοῦσαν. Οὖτως καί σήμερον μέ τήν κατευθυνόμενην καί προγραμματισμένην ἄφιξην χιλιάδων λαθρομεταναστῶν θέλουν νά μᾶς ὑποτάξουν.  Τότε ἐάν δέν ὑπῆρχεν ὁ Λεωνίδας δέν θά ὑπῆρχεν Πλάτων, δέν θά ὑπῆρχεν Ἀριστοτέλης, δέν θά ὑπῆρχεν Σωκράτης, δέν θά ὑπῆρχεν Παρθενών, δέν θά ὑπῆρχεν Μ. Ἀλέξανρος, δέν θά ὑπῆρχεν Ἑλλάς, δέν θά ὑπήρχαμαι ἐμεῖς.
 Κύριε πρόεδρε θά  ἐπαναφέρω εἰς τήν μνήμην σας τά σοφά λόγια τοῦ Σωκράτους ὁ ὁποῖος δέν ὑπῆρξεν μόνον ὁ μέγιστος τῶν φιλοσόφων, ἀλλά ἦτο καί σπουδαῖος πολεμιστής καθ΄ὅτι εἰς τήν μάχην τῆς Ποτειδαίας διέσωσεν τήν ζωήν τοῦ Ἀλκιβιάδους καί εἰς πολλάς ἄλλας μάχας εἶχεν διαπρέψει, ὥς εἰς τήν Ἀμφίπολιν, τήν Τανάγραν,   ἐμφορεῖτο δέ ἐντόνως ἀπό τά ἰδανικά τῆς φιλοπατρίας καί σφυρηλατήσεως τῆς Ἐθνικῆς ὁμοψυχίας ἔλεγεν:
 Μητρός τε καί  πατρός  καί τῶν ἀλλων προγόνων  ἁπάντων τιμιώτερον ἔστιν ἡ  πατρίς καί σεμνότερον καί  ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι  μοίρα καί παρά θεοῖς καί  παρ’ ἀνθρώποις τοῖς ΝΟΥΝ ΕΧΟΥΣΙ                        
               ΝΟΗΣΙΣ
 εἶναι μία σύνθετος ἐγκεφαλική  δραστηριότης, ἀποκλειστική τοῦ ἀνθρώπου, ἐπιτελεῖται δέ διά μέσου τῶν ἀνωτέρω πνευματικῶν ἐπεξεργασιῶν ὥς καί μέ τήν ἐπικουρίαν καί ἄλλων ψυχικῶν λειτουργιῶν ὥς τῆς μνήμης τῆς εὐφυῒας, τῆς προσοχῆς, τῆς συνειδήσεως, τῆς  συναισθηματικότητος, διά τήν δημιουργία μιᾶς ὁρθολογιστικῆς ἐννοίας 
Δηλ΄ ὁ Σωκράτης λέγει  ὅτι Κύριοι αὐτά τά ὁποία λέγω ἰσχύουν  δ΄αὐτούς ποῦ ἔχουν νόησιν, δ΄αὐτούς ποῦ δέν ἔχουν δέν ἰσχύουν.
         Manuale di psichiatria
                                                                                                                       UNIVERSITA DI BOLOGN 

                                                       ΠΑΤΡΙΣ  (ἔκ τοῦ πατρός)
   Εἶναι ἕνα σύνολον ἀνθρώπων κατοικούντων εἴς μίαν ὁρισμένην γεωγραφικήν περιοχήν, ἐχόντων τήν ἰδίαν γλῶσσαν καί τό ἴδιον παρελθόν, συνδεομένων δέ διά κοινῶν ἡθῶν καί ἐθίμων, καί ἐχόντων τάς ἰδίας προσδοκίας διά τό μέλλον, εἶναι ὁ τόπος ποῦ ἐγεννήθησαν καί ἐνταφιάσθησαν οἱ πρόγονοι των 
 Ὁ δέ Πλάτων εἰς τήν πολιτείαν του γράφει:
 Φαίνεται μοι, ὥσπερ  καί ὁνομάζεται δύο ταῦτα  ὁνόματα πόλεμος τε καί στάσις, οὔτω καί εἶναι δύο, ὄντα  ἐπί δυοῖν τίνοιν διαφοραῖν.....
  Φημί γάρ τό μέν Ἑλληνικόν γένος αὐτό αὑτῶ οἰκεῖον εἶναι καί συγγενές, τῶ δέ βαρβαρικῶ ὀθνεῖον καί ἀλλότριον.
  Ἕλληνας μέν ἄρα  βαρβάροις καί βαρβάρους Ἕλλησι  πολεμεῖν μαχομένους τέ φήσομεν  καί πολεμίοις φύσει εἶναι,  καί πολεμον τήν ἔχθραν ταύτην  κλητέον. Ἕλληνας δέ Ἕλλησιν,  ὅταν τί τοιοῦτον δρῶσιν, φύσει  μέν φίλους εἶναι, νοσεῖν δ΄ἐν τῶ τοιούτω τήν Ἑλλάδα καί στασιάζειν, καί στάσιν τήν τοιαύτην ἔχθραν κλητέον
..αὔτις δέ τό Ἑλληνικόν  ἐόν ὄμαιμον τέ καί ὁμόγλωσσον,  καί Θεῶν ἱδρύματα κοινά καί θυσίαι  ἤθεα τέ ὁμότροπα.                 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΠΡΟΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥΣ

  Ἔσχατος δέ τῶν  σπουδαίων Ἑλλήνων ἦτο ὁ Ἀνδρέας  Πάπανδρέου ὁ ὁποῖος ἔλεγεν ὁτι ἡ Ἑλλάς ἀνήκει εἰς τούς Ἕλληνας. Πλήν ὅμως ὁ υἱός του καί νῦν πρωθυπουργός δέν ἐμφορεῖται ἀπό τό πνεῦμα τοῦ πατρός καί θέλει νά κάμει Ἕλληνα τόν κάθε περιπλανόμενον εἰσβολέα λαθρομετανάστη εἰς τήν πατρίδα μας, οὖτως ὄχι μόνον εἶναι πατροκτόνος ἀλλά καί Ἑλληνοκτόνος. Ἡ θέσις του εἶναι μία ἐφιαλτική καί δολοφονική ἐνέργεια κατά τῆς Ἑλλάδος.
 Ἴσως σᾶς εἶναι γνωστόν Κύριε πρόεδρε ὁτι ἡ γενική γραματεύς τοῦ ὑπουργείου παιδείας Κα Δραγώνα ἔχει ἐκδόσει βιβλίον εἰς τό ὁποῖον πέραν τοῦ πλήρους μισελληνικοῦ περιεχομένου γράφει ἔν πολύς ὅτι οἱ Ἕλληνες δέν εἶναι Ἕλληνες,  εἶναι μπάσταρδοι. Τήν διαψεύδουν ὅμως αἱ πρόσφαται ἐρευνητικαί μελέται τῶν πανεπιστημίων Στάνφορντ τῶν Η.Π.Α καί τῆς Παβίας τῆς Ἰταλίας πού καταγράφουν ὁτι τό D.N.A τῶν Ἑλλήνων εἶναι καθαρό κατά 99,5%. Βέβαια ἡ Κα Δραγώνα ἐταιροπροσδιορίζει τούς ἄλλους καί δέν αὐτοπροσδιορίζει τόν ἑαυτόν της. Σέ αὐτό πού λέγει θά τήν ἐπιβεβαιώσει καί ὁ Κολοκοτρώνης ὁ ὁποῖος ὁμιλόντας πρός τούς μαθητάς τῆς Α! Λυκείου εἰς τάς 7/10/1838 εἰς τήν Πνύκα τούς εἶπεν: μερικοί  γιά ταῖς δόξες καί ταῖς ἡδονές ἄφηναν τήν πίστην τους καί ἐγίνοντο μουσουλμάνοι. Αὐτές οἱ ἐλάχιστες τιποτένιες  στό χαρέμι τοῦ πασᾶ  ἀπέκτησαν παιδιά, τά ὁποία κυκλοφοροῦν ἀνάμεσα μας. Μάχονται δέ ἄνευ αἰδοῦς καί μέ περισσήν ἐπιθετικότητα σέ   κάθε τί ποῦ εἶναι Ἑλληνικόν. Αἰσθάνονται ἀπέχθειαν καί φθόνον διά τήν μεγαλοπρέπειαν τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, μισοῦν τούς μεγάλους μας φιλοσόφους καί τούς ἀνεπανάληπτους ἥρωες μας, πολεμοῦν τήν ὁρθοδοξίαν  καί τάς παραδόσεις τοῦ Ἕλληνος. 
 Ἐπίσης Κύριε πρόεδρε ὁ νῦν πρωθυπουργός διαμελίζει καί ξεπουλᾶ τό ὅνομα τῶν ὁνομάτων,  αὐτό τό τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ὁ ὁποῖος κατ΄ἐπανάληψιν ἐδήλωνεν τήν Ἑλληνικότηταν του:  εἴς τόν Γρανικόν ποταμόν ἡ φιλαργυρία ὅπλισεν τά χέρια <ἑλλήνων>νά συστρατευθοῦν ὡς μισθοφόροι ὑπέρ τῶν Περσῶν καί ἐναντίον τοῦ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ καί τῶν Ἑλλήνων. Είς τήν μάχην αὐτήν ὁ Μ. Αλέξανρος, τούς μέν Πέρσας ἔσφαξεν τούς δέ <ἕλληνας> κατέσφαξεν, διότι ὡς εἶπεν <ἕλληνες ὄντες, ἐναντία τῆ Ἑλλάδι ὑπέρ βαρβάρων ἐμάχοντο>. 
  Μετά τήν μάχη τῆς Ἰσσοῦ ὁ Ἀλέξανδρος γράφει εἰς τόν Δαρεῖον:
<Οἱ ὑμέτεροι πρόγονοι ἐλθόντες  εἰς τήν Μακεδονίαν καί τήν  ἄλλην Ἑλλάδα κακῶς ἐποίησαν  ἡμᾶς οὐδέν προηδικημένοι. Ἐγώ  δέ τῶν Ἑλλήνων ἡγεμών κατασταθείς καί τιμωρήσασθαι βουλόμενος Πέρσας, διέβην εἰς τήν Ἀσἰαν, ὑπαρξάντων ὑμῶν>.
  Ὁ δέ ἀείμνηστος Πρόεδρος Κωνσταντίνος Καραμανλής εἶπεν:
 ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί εἶναι Ἑλληνική.
  Ὁ δέ ἐκάστοτε εὐρισκόμενος εἰς τήν κορυφήν τῆς ἡγεσίας ὁφείλει νά εἶναι ὄχι μόνον  γνώστης τοῦ ὅρκου τῶν ἐφήβων, ἀλλά καί ὑπερασπιστής αὐτοῦ: Οὐ καταισχυνῶ ὅπλα τά ἱερά, οὐδ’ ἐγκαταλείψω  τόν  πρωτοστάτην, ὅτω ἄν στοιχήσω, ἀμυνῶ δέ καί ὑπέρ ἱερῶν καί ὑπέρ ὁσίων, καί μόνος καί μετά πολλῶν, τήν δέ πατρίδα οὐκ ἐλάττω παραδώσω....
  Σεβαστέ Κύριε πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἔχετε ἱερόν καί ὕψιστον καθῆκον νά διατηρήσετε τήν καθαρότητα τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων καί τήν ἱστορίαν της. Ἡ Ἑλλάς ἀπό ἐσᾶς δέν σᾶς ζητᾶ νά θυσιάσετε τήν ζωήν σας ὅπως ἔπραξεν τότε ὁ Λεωνίδας μέ τούς 300 του. Σᾶς ζητᾶ κάτι ἀπλούστερον νά δηλώσετε τήν παραίτησιν σας ἀπό πρόεδρος, καταγγέλοντας τάς ἀνθελληνικάς ἐνεργείας τοῦ νῦν πρωθυπουργοῦ. Κύριε πρόεδρε δέν εἶναι τιμητικόν διά τήν ὑμετέραν προσωπικότητα νά ἁποδέχεται τόν τίτλον τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικρατείας ὑπ΄ αὐτάς τάς συνθήκας. Κύριε πρόεδρε θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά ἀναφέρω πάλι ἕνα μικρόν ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλίαν τοῦ σοφοῦ Κολοκοτρώνη: <τήν ἡμέρα τῆς ζωῆς μας θέλει διαδεχθῆ ἡ νύκτα τοῦ θανάτου μας> κάντε αὐτήν τήν ἡμέρα τῆς ζωῆς σας φωτεινήν διά νά δύναται νά ἀναγραφῆ ἔκ νέου πρός ὑμᾶς ὥς σωτῆρος τῆς Ἑλλάδος τό:
 Ὦ ξεῖν ἀγγέλλειν  Λακεδαιμονίοις ὅτι τῆδε κείμεθα, 
  τοῖς κείνων ρήμασι πειθόμενοι.
Σεβαστέ Κύριε πρόεδρε παραλάβατε  ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, μήν παραδώσετε ἕνα πορνεῖο.

Σημείωσις.  Μά ἀναπάντητος ἐπιστολή
  Ὁ ἀποστολεύς τῆς ἐπιστολῆς ταύτης, πρός τόν Ἀξιότιμον πρόεδρον τῆς Ἐλληνικῆς Δημοκρατίας
Κον  Παπούλιαν Κάρολον, τήν ἔστειλεν δίς. Τήν πρώτην εἰς τάς 23/12/2009 καί ἐπειδή δέν ἔλαβεν ἀπάντησιν, τήν στέλλει ἐκ νέου τήν 29/01/2010, ἀλλά καί αὐτή παρέμεινεν ἀναπάντητος. Ἐάν ὁ σεβαστός πρόεδρος Κος Παπούλιας Κάρολος εἶχεν πράξει τότε τό αὐτονόητον δηλ νά ὑπερασπισθῆ μέ τήν παραίτησιν, τήν Τιμήν, τήν Ἀξιοπρέπειαν καί τήν Ἱστορίαν τῆς Ἐλλάδος:
 1ον) Δέν θά εἴχαμεν τά μνημόνια
2ον) Δέν θά εἴχαμεν πτωχεύση,
3ον) Δέν θά εἴχαμεν διασυρθῆ διεθνῶς,
4)  Κυρίως Δέν θά εἴχαμεν 3.124 αὐτοκτονίας Ἐλλήνων πλιτῶν,
5) Δέν θά εἴχαμεν τό πρόβλημα μέ τούς λαθρομετανάστες καί τά ἔξ αὐτῶν παραγόμενα προβλήματα
Α) ληστείαι ἐκατομμυρίων οἰκιῶν, Β) βιασμούς Γ) δολοφονίας Ἑλλήνων πολιτῶν Δ) ἀλλόιωσιν ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων.
  Ὑπένθήμησις: ὅταν ἦτο πρωθυπουργός ὀ Κος Καραμανλής Κωνσταντῖνος, ἡ κυβέρνησις του μαζί μέ τόν Κον Καρατζαφέρην κατέθεσαν πρότασιν νόμου διά νά δύνανται νά ψηφίζουν οἰ ἀπανταχοῦ Ἕλληνες, ἡ ὀρθότερη καί ἡ καλλίτερη πρότασις νόμου. Τήν πρότασιν ταύτην κατεψήφισεν ὁ Παπανδρέου καί σύσσωμος ἡ κοινοβουλευτική όμάδα τοῦ ΠΑΣΟΚ, καί ὄχι οἱ ψηφοφόροι τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ὅταν αὐτός ἔγινεν πρωθυπουργός μαζί μέ τόν Ραγκούση καί σύσσωμος ἡ κοινοβουλευτική όμάδα τοῦ ΠΑΣΟΚ, καί ὄχι οἱ ψηφοφόροι τοῦ ΠΑΣΟΚ, τόν πρῶτον νόμον πού κατέθεσαν καί ψήφισαν μαζί μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ ἦταν τό δικαίωμα ψήφου καί ὄχι μόνον αὐτό, εἰς τούς λαθρομετανάστες. Αὐτή καί μόνον ἡ ἐνέργεια, εἶναι ἐσχάτη προδοσία.

Κάρολος Παπούλιας ...Διαχρονικά ευθυνόφοβος και "κουφός" στις Ελληνικές κραυγές απόγνωσης Κάρολος Παπούλιας ...Διαχρονικά ευθυνόφοβος και "κουφός" στις Ελληνικές κραυγές απόγνωσης Reviewed by tethgas on 11/27/2012 06:37:00 μ.μ. Rating: 5
Από το Blogger.