Δῆλον ἄρα - Ελληνογράφος

Post Top Ad

Responsive Ads Here
Δῆλον ἄρα

Δῆλον ἄρα

Share This

 Από τήν Πολιτείαν τοῦ Πλάτωνος.
 Ὁ Σωκράτης καί ὁ Πλάτων μᾶς περιγράφουν μέ τήν σοφίαν τους, τήν τρέχουσαν ὁδυνηρήν κατάστασιν.

  Δῆλον ἄρα, ἦν δέ ἐγώ, ἐν πόλει οὗ ἄν ἴδης πτωχούς,
 ὁτι εἰσί που ἐν τούτω  τῶ τόπω,
 ἀποκρεκρυμμένοι κλέπται τε  καί βαλλαντιαντόμοι καί ἱερόσυλοι
 καί πάντων τῶν τοιούτων  κακῶν δημιουργοί.

   Οἱ δέ δή χρηματισταί ἐγκύψαντες, οὐδέ δοκοῦντες ὁρᾶν,
 τῶν λοιπῶν τόν ἀεί ὑπείκοντα ἐνιέντες ἀργύριον τιτρώσκοντες,
 καί τοῦ πατρός ἐγκόνους  τόκους πολλαπλασίους κομιζόμενοι, 
 πολύν τόν κηφῆνα καί πτωχόν ἐμποιοῦσι τη πόλει.

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages