Φιλαργυρία και ἐγκληματικότης - Ελληνογράφος

Post Top Ad

Responsive Ads Here
Φιλαργυρία και ἐγκληματικότης

Φιλαργυρία και ἐγκληματικότης

Share This

 Ὁ πανέμορφος τόπος μας ἦταν  καί φιλήσυχος καί φιλόξενος. Ὅλοι νοσταλγοῦν καί ἀναπωλοῦν τάς ἡμέρας ποῦ ἄφηναν ὁρθάνοικτες τάς πόρτας τῶν σπιτιῶν τους καί κοιμόντουσαν ἄφοβα εἰς τάς αὐλάς καί εἰς τά χωράφια χωρίς νά σκέπτωνται ὅτι κάτι κακό θά τούς συμβῆ. Σήμερα ὅλοι κλειδαμπαρώνομαι τάς οἰκίας μας διά νά μήν μᾶς κλέψουν, καί παρά ταύτα δέν ὑπάρχει οἰκία ποῦ νά μήν εἶναι κλεμμένη. Ἡ παραβίασις τοῦ οἰκογενειακοῦ ἀσύλου ἀπό τούς άδίστακτους κλέφτες ἔχει σήμερον ὑποβαθμισθεῖ, διότι τήν τρέχουσαν ἐπικαιρότητα κατακλύζουν εἰδήσεις ὡς δολοφονίες, βιασμοί, ἀπαγωγαί. Ἐπίσις ἡ φυματίωσις, ἡ ἡπατίτις, τό AIDS, παραμονεύουν σε κάθε στάσι λεωφορείου γιά νά δηλώσουν ὁτι εἶναι ἀνίατες ἀσθένειες. Ὅλοι οἱ ὁρθῶς σκεπτόμενοι συμπολῖται μας ποῦ ἀγαποῦν τήν ζωήν τους,  ἐπιθυμοῦν τό αὐτονόητον νά ἐπιστρέψουν αἱ ἡμέραι ποῦ ἐκινοῦντο ἄφοβα καί μιλοῦσαν ἐλεύθερα.
  Τό αἴτιον τῆς αὐξήσεως αὐτοῦ τοῦ εἴδους τῆς ἐγκληματικότητος εἶναι ἐμφανές καί αὐτονόητον καί τοῦτο εἶναι ἡ ἄφηξις εἴς τόν τόπον μας τήν ἀγαπημένην μας Ἑλλάδα τοῦ κάθε τυχάρπαστου ἀπό κάθε μέρος τῆς γῆς, καί ἡ ἀχαρακτήριστος ἐπιπολαιότης ἐνοικιάσεως τῶν σπιτιῶν μας σέ αὐτούς, ὡς καί ἡ ἀνάθεσις ἐργασίας εἰς αὐτούς, ἔναντι μισῆς ἤ ἔστω καί ὁλόκληρης χούφτας εὐρώ.    Ἄπαντες οἱ συνέλληνες ἐκτός ὁρισμένων θλιβερῶν ἐξαιρέσεων βιώνουν καθημερινῶς τόν φόβο. Εἰς τάς θλιβεράς ἐξαιρέσεις ὑπεισέρχονται δύο ὑποομάδες οἱ φιλάργυροι καί οἱ παγκοσμιοποιημένοι ἀγαπητικοί--λυπησάρηδες. Νά τονίσωμεν ὁτι ὁ φόβος εἶναι συναίσθημα. Τό δέ συναίσθημα εἶναι ἡ μία τῶν πέντε συνιστοσῶν ποῦ ὁρίζουν τήν νόησιν:
Νόησις  εἶναι μία σύνθετος ἐγκεφαλική δραστηριότης, ἀποκλειστική τοῦ ἀνθρώπου, ἐπιτελείται δέ διά μέσου τῶν ἀνωτέρω πνευματικῶν ἐπεξεργασιῶν ὥς καί μέ τήν ἐπικουρίαν καί ἄλλων ψυχικῶν λειτουργιῶν ὥς τῆς μνήμης, τῆς εὐφυῒας, τῆς προσοχῆς, τῆς συνειδήσεως, τῆς  συναισθηματικότητος, διά τήν δημιουργίαν μιᾶς ὁρθολογιστικῆς ἐννοίας.   
 Κατά τον ὁρισμόν τῆς νοήσεως, φοβοῦνται οἱ νοήμονες, οἱ ἀνόητοι δέν φοβοῦνται.      
  Μήπως ἐμεῖς ἔναντι τῆς μισῆς ἤ ἔστω καί ὁλόκληρης χούφτας εὐρώ γινόμαστε τό θερμοκήπιον καί ὡς ἐκ τούτου ἡθικοί αὐτουργοί διά τήν ἐκτέλεσιν τῶν ἀξιοποίνων πράξεων καί τῆς αὐξήσεως τῆς ἐγκληματικότητος. Μήπως ἐμεῖς λόγω τῆς φιλαργυρίας ποῦ ἔχει φωλιάσει εἰς τήν ψυχήν μας, ὡς γονεῖς ὁπλίζομεν το χέρι τοῦ κάθε ἐγκληματία διά νά μᾶς ἀπαγάγη, βιάση ἤ δολοφονήση τό παιδί μας. Μήπως τόν ἐγκληματία, τυφλομένοι ἀπό το πάθος τοῦ χρήματος τόν βάλαμε μέσα στο σπίτι μας. Μήπως πολλά σοβαρά θέματα τά ἀντιμετωπίζομαι ὡς ἄτομα μέ περιορισμένην εὐθύνην καί ἐλαστικήν συνείδησιν. Μήπως λόγω τῆς φιλαργυρίας μας παραβιάζομεν τό ἀπαραβίαστον ποῦ εἶναι ἡ ζωή. Ἡ ζωή εἶναι ὑπέρτατον ἀγαθόν καί ἀπαραβίαστον. 
   Ἡ φιλαργυρία ἐξέθρεψεν τόν ἐφιάλτην εἰς τήν μάχην τῶν Θερμοπυλῶν, ὥστε νά ὁδηγήση τούς Πέρσες ἐναντίον τοῦ Λεωνίδα καί τῶν Ἑλλήνων, ἡ φιλαργυρία εἰς τόν Γρανικόν ποταμόν ὅπλισεν τά χέρια <ἑλλήνων>νά συστρατευθοῦν ὡς μισθοφόροι ὑπέρ τῶν Περσῶν καί ἐναντίον τοῦ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ καί τῶν Ἑλλήνων. Είς τήν μάχην αὐτήν ὁ Μ. Αλέξανρος, τούς μέν Πέρσες ἔσφαξεν τούς δέ <ἕλληνες> κατέσφαξεν, διότι ὡς εἶπεν <ἕλληνες> ἐναντίον Ἑλλήνων καί ὑπέρ βαρβάρων ἐμάχοντο.  Ὁ δέ  ΜΕΓΑΣ ΗΡΩΑΣ Κολοκοτρώνης  ὁμιλόντας πρός τούς μαθητάς τῆς Α! Λυκείου εἰς τάς 7/10/1838 εἰς τήν Πνύκα τούς εἶπεν: μερικοί γιά ταῖς δόξες καί ταῖς ἡδονές ἄφηναν τήν πίστην τους καί ἐγίνοντο μουσουλμάνοι. Αὐτοί ὥς ἔκ τοῦτου ἐπρόδωσαν, τά παιδιά τους, τούς γονεῖς τους, τούς φίλους τήν πατρίδα τους τήν Θρησκείαν τους εἰς τούς τούρκους. Διά τοῦτο ὁ Κολοκοτρώνης ἔλεγεν: φωτιά καί τσεκούρι στούς προσκυνημένους.
  Αὐτές οἱ  ἐλάχιστες τσοῦλες <ἑλληνίδες>, μαρκαλήθηκαν τότε στό χαρέμι μέ τόν βάρβαρο κατακτητή,  ἀπέκτησαν δέ καί παιδιά, τά ὁποῖα μερικά κυκλοφοροῦν ἀνάμεσα μας. Μάχονται δέ ἄνευ αἰδοῦς καί μέ περισσήν ἐπιθετικότητα σέ   κάθε τί ποῦ εἶναι Ἑλληνικόν, διότι τό ἐπικρατοῦν γονίδιον εἶναι τό βάρβαρον. Αἰσθάνονται ἀπέχθειαν γιά τόν Ἑλληνικόν πολιτισμόν, καί φθονοῦν αὐτήν τήν χώραν. Εἶναι ἐναντίον τῆς ὁρθοδοξίας ποῦ τόσα πολλά ἔχει προσφέρει εἰς τήν Ἑλλάδα μας. Γλυκοκοιτάζουν ὅμως τούς μουσουλμάνους, τούς συνδέει τό ὁμόαιμον.
    Ἐπίσης δέ ἔναντι τοῦ μικροκέρδους ὑποθάλπομεν τήν παραμονήν εἰς τήν Ἑλλάδα τοῦ κάθε λογῆς περιπλανόμενου μέ ἀποτέλεσμα τήν διαταραχήν τῆς καθαρότητος τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων, πού γιά πολλές χιλιάδες χρόνια οἱ πρόγονοι μας εἶχαν διαφυλάξει καί διατηρήσει ὡς ὑπέρτατη ἡθική ἀξία. Τοῦτο τό ἔγκλημα δέν ἔχομεν κανένα δικαίωμα νά τό διαπράξωμεν, διότι εἶναι ἕνα ἔγκλημα κατά τῆς Ἑλληνικῆς ἰστορίας, ἕνα ἐγκλημα κατά τῶν ἐνδόξων προγόνων μας, ἕνα ἔγκλημα κατά τῆς Πατρίδος μας, τοῦ ἐαυτοῦ μας, τῶν παιδιῶν μας, ἕνα ἔγκλημα ἐναντίον τοῦ μεγαλυτέρου φιλοσοφικοῦ πνεύματος τῆς ἀνθρωπότητος τοῦ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ὁ ὁποίος εἶπεν:
  Μητρός τε καί πατρός τε καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερον ἔστιν ἡ Πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιότερον καί ἔν μείζονι μοίρα καί παρά θεοῖς καί παρά ἀνθρώποις ΤΟΙΣ ΝΟΥΝ ΕΧΟΥΣΙ.
 Δηλ ὁ Σωκράτης λέγει ὅτι τά ἀνωτέρω ἰσχύουν διά αὐτούς ποῦ ἔχουν νοημοσύνην, διά αὐτούς ποῦ δέν ἔχουν δέν ἰσχύουν.
 Ὁφείλομεν νά ἀγαπῶμεν τήν πατρίδαν μας καί νά τιμῶμεν τούς προγόνους μας, ἐμεῖς δέ οἱ νεώτεροι  Ἕλληνες ὁφείλομεν νά ἀντιληφθῶμεν ὁτι οἱ διαχρονικοί κάτοικοι αὐτῶν τῶν ἰστορικῶν χωμάτων ποτισμένων ἀπό ποτάμια αἴματος ἐλευθερίας, πρέπει να εἶναι μόνον Ἕλληνες.
  Ὥς ἐπίσης, εἶναι ὑπαρκτοί καί οἱ ἐλάχιστοι παγκοσμιοποημένοι ἀγαπητικοί καί λυπησάριδες πού πλειστάκις ἀνακυκλώνονται εἰς τά τηλεοπτικά δελτία,  κατασπαλόντας τεράστιον χρόνον ἀπό τήν ζωήν τους, διαλαλώντας τήν πραμάτια τους ὁτι ἀγαποῦν ὅλα τά παιδιά τοῦ κόσμου καί ὅλους τούς άνθρώπους. Οἱ ἴδιοι ὅμως ἔχουν λησμονίσει ὅτι καί αὐτοί ἔχουν παιδιά, τά ὁποία ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τήν ἀγάπην τους καί τήν τρυφερότητα τους. Ἐπίσης ἔχουν καί γονεῖς τούς ὁποίους μετά βεβαιότητος ἔχουν ἐγκαταλείψει. Τά παιδιά διαπιστώνοντας ὅτι οἱ γονεῖς τους τά ἔχουν ἐγκαταλείψει μαραζώνουν ψυχικά. Τότε ἤ θά γίνουν κακοποιοί ἤ θά γίνουν καταθλιπτικά. Ἐπειδή τό παιδί εἶναι τό κόσμημα τοῦ σύμπαντος, μία κοινωνία μέ ἡθικούς κανόνες καί καλῶς ὁργανωμένη, αύτούς θά τούς εἶχεν ὑποβάλει σέ στείρωση.  Εἰς αὐτή τήν μικροομάδα τῶν ἀνακυκλώμενων εἰς τά τηλεοπτικά δελτία, συμπεριλαμβάνονται  καί ὁρισμένοι μεγαλοσχήμονες καί κωλοβολεμενοι δημοσιογράφοι καί ἀρτίστες
  Θά πρέπη  δέ νά διευκρινήσωμεν ὁτι ἡ  πανάρχαιος πολιτιστική κληρονομία  τῶν Ἑλλήνων ἡ τῆς φιλοξενίας, ἀπευθύνετο ἀπό Ἕλληνας πρός  Ἕλληνας καί ὅχι ἀπό Ἕλληνας  πρός βαρβάρους.
 Ἐπίσης  οἱ αὐτοαποκαλούμενοι προοδευτικοί δημοσιογράφοι, δέν ἔχουν ἐρωτήσει τό αὐτονόητον  τούς λαθρομετανάστες, ποῦ βρῆκαν 3.000 ἤ 4.000 Ευρώ διά νά πληρώσουν τούς ἐμπόρους καί τό κυριότερον διατί ὡς μουσουλμάνοι δέν πρωτιμοῦν νά μετανατεύσουν εἰς τούς ὁμόαιμα καί ὁμόθρησκα μουσουλμανικά κράτη ὥς εἶναι τά πάμπλουτα ἐμηράτα Κουβέϊτ, Σαουδική Ἀραβία κ.τ.λ ὅπου τό χρῆμα καί ὁ χρυσός ρέει σάν τό νερό, φτιάχνουν δέ καί τεχνητά νησιά, ἀλλά ἔρχονται σέ ἐμᾶς ποῦ ζοῦμε μέ δανεικά καί χρωστᾶμε παντοῦ.

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages