ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ


Τό ἔτος ἐνάρξεως τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων εἶναι τό 776 Π.Χ καί ἕως τό 394 Μ.Χ ἀδιαλλείπως συμμετεῖχον μόνον Ἕλληνες, ἐκτός ἀπό τό 67 Μ.Χ ποῦ συμμετεῖχεν ὁ Νέρων, ἀλλά καί αὐτός ἐπικαλέσθηκεν ὡς ἐπιχείρημα, τό ὁτι καί ἐμεῖς οἱ Ρωμαίοι Ἕλληνες ἤμαστε, βεβαίως δέ καί τήν ἰσχύν του. Δηλ ἄνω τῶν ὀκτακοσίων ἐτῶν εἰς τούς Ὀλυμπιακούς ἀγῶνας συμμετεῖχον μόνον Ἕλληνες.

Σκοπός τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων ἦτο ἡ σφυρηλάτησις τῆς ἐθνικῆς ὁμοψυχίας καί ἡ καθιέρωσις τῆς ἀνωτερότητος τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων ἐν συγκρίσει μέ τούς βαρβάρους. Εἰς αὐτούς συνήρχοντο οἱ ἀπανταχοῦ Ἕλληνες καί ἀντήλασαν ἀπόψεις περί τῶν Ἑλληνικῶν θεμάτων. Σκοπόν δέ εἶχαν καί τήν διακοπήν τῶν ἐμφυλίων πολέμων, πρό καί κατά τήν διάρκειαν τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων, μέ τήν ἐκεχειρίαν. Δέν ἦσαν μόνον οἱ Ὀλυμπιακοί ἀγῶνες οἱ ὁποίοι ἐτελοῦντο κάθε τέσσερα χρόνια, ἀλλά ἦσαν καί ἄλλοι μέ πανελλήνιον χαρακτήραν ὁπως Πύθια, Νέμεα, Ἴσθμια, καθώς καί ἄλλοι μέ τοπικόν χαρακτήραν εἰς τάς Ἀθήνας, Παλλήνη, Μέγαρα, Ρόδο καί Αἴγινα καί ἀλλαχοῦ. Εἰς αὐτούς τούς ἀγῶνας συμμετεῖχον καί εἶχον λάβει ἔπαθλον πάρα πολλοί γνωστοί μας καί δικοί μας ἄνθρωποι.

 Ὁ Πυθαγόρας ὁστις ἐνίκησεν ἐν Ὀλυμπία καί ἔλαβεν ἔπαθλον διά τήν νίκην του εἰς ἀγώναν πυγμαχίας. 
Ὁ φιλόσοφος Ἐμπεδοκλῆς, ὁστις ἐνίκησεν εἰς ἀγώνας ἰπποδρομίας. Ὁ Λεωνίδας ὁ Ρόδιος ὁστις εἰς τέσσαρες Ὀλυμπιάδας εἶχεν νικήσει. Ὁ Ἐργοτέλης ἐκ τῆς Κνωσοῦ μέγας ἀθλητής καί Ὀλυμπιονίκης εἰς τό ἀγώνισμα της δολιχοδρομίας, ὡς ἐπίσης νικητής εἰς Πύθια καί Ἴσθμια. Τόν ὕμνησεν ὁ Πίνδαρος. (δόλιχος =μακρύς=12 στάδια, 1 σταδιον=192μ) . Ὁ Πλάτων ἦτο παλαιστής ὁστις ἐνίκησεν δύο φορές εἰς ἀγώναν πυγμαχίας εἰς τά Ἴσθμια καί μία εἰς τά Πύθια, ἦτο ἐπίσης γνώστης τοῦ παγκρατίου. Νικηταί εἰς τάς ἀρματοδρομίας φέρονται οἱ ἐξεῖς, ὁ Κίμων, ὁ Ἀλκιβιάδης, καί ἀπό τάς Συρακούσας οἱ τύρανοι Γέλων καί Ἰέρων ὡς καί ἡ ἀδελφή τοῦ Βασιλέως τῆς Σπάρτης Ἀγησιλάου, Κυνίσκα. Μίλων ὁ Κρωτονιάτης, ὁ ὁποῖος εἶχεν νικήσει 12 φορές εἰς Ὀλυμπίαν. Τίτορμος ὁ Αἰτωλός ὁστις κατόρθωνεν νά κρατῆ ταυτοχρόνως δύο ταύρους μαινομένους καί ἐξαγριωμένους, καί διά τόν ὁποῖον ὁ Μίλων Κρωτονιάτης, εἶπεν <Ζεύς ἔπεμψεν ἀνθρώποις Ἡρακλέαν>. Θεαγένης ὁ Θεσσαλός ὁστις εἶχεν κερδίσει 24 νίκας καί εἶχεν λάβει 1.400 στεφάνους. Ἔξοχος δρομεύς ἦτο ὁ Φειδιππίδης ὁστις ἐντός δύο ἠμερῶν ἔκανεν τήν διαδρομήν Ἀθῆναι-Σπάρτη. Ἀπό τήν Σπάρτην ἔξοχος δρομεύς ἦτο ὁ Λάδας. Ἄλλοι σπουδαῖοι Ὀλυμπιονίκαι εἶναι, ὁ ἐξ Ἀλεξανδρείας Στάτων ὁ ἐκ Τενέδου Δημόκριτος, ὁ ἐξ Αἰγίνης Ταυροσθένης, οἱ Ἀθηναῖοι Καλλίας καί Φρύνων, οἱ θηβαίοι Κλειτόμαχος καί Θεαγένης. Ὁ Φίλιππος πατήρ τοῦ Μ.Ἀλεξάνδρου τό ἔτος 356 Π.Χ εἶχεν στεφθεῖ Ὀλυμπιονίκης εἰς τό ἀγώνισμα ἀρματοδρομίας, διδάχθηκε τό πανκράτιον καί τό καλλιέργεισεν εἰς τόν στρατόν του. Σώστρατος ὁ Σικυώνιος ὁστις ἐκέρδισεν 17πρώτας νίκας. Ὁ Σωκράτης ὁ ὁποῖος δέν ὑπῆρξεν μόνον ὁ μέγιστος τῶν φιλοσόφων ἀλλά ἦτο ἦτο σπουδαῖος παγκρατιστής,(παγκράτιον=πᾶν+κρατῶ) ὡς καί ἀξιόμαχος πολεμιστής καθ΄ὅτι εἰς τήν μάχην τῆς Ποτειδαίας διέσωσεν τήν ζωήν τοῦ Ἀλκιβιάδους καί εἰς πολλάς ἄλλας μάχας εἶχεν διαπρέψει, ὥς εἰς τήν Ἀμφίπολιν, τήν Τανάγραν, ἐμφορεῖτο δέ ἐντόνως ἀπό τά ἰδανικά τῆς φιλοπατρίας καί σφυρηλατήσεως τῆς Ἐθνικῆς ὁμοψυχίας. Ὀφείλομεν νά ἀναφέρωμεν καί τόν μέγιστον τραγωδόν μας Αἰσχύλον ὁ ὁποῖος ἐπολέμησεν εἰς τόν Μαραθῶνα, τάς Πλαταιάς καί τό Ἀρτεμίσιον, ἀδελφός του δέ ἦτο ὁ Κυνέγειρος πού διακρίθηκεν εἰς τήν μάχην τοῦ Μαραθῶνος. Εἶναι αὐτός πού κρατοῦσεν μέ τά χέρια τό πλοῖον τῶν Περσῶν διά νά μήν φύγη, ἀπέθανεν αἰμόφυρτος ὅταν τοῦ ἔκοψαν τό χέρι. Πρῶτοι ἦσαν εἰς τά πεδία τῶν μαχῶν διά νά μᾶς παραδώσουν μίαν Ἑλλάδα μέ Ἐλευθερίαν. Ὁ Διαγόρας ὁ Ρόδιος ὑπῆρξεν ἕνας μεγάλος ἀθλητής τοῦ 5ου αἰῶνος π.χ, καί εἶχεν ἀνακηρυχθεῖ νικητής εἰς τούς τέσσερις πανελλήνιους ἀγῶνες, Πύθια, Νέμεα, Ὀλυμπιακούς. Ὅταν γέρασεν εἶχεν τήν εὐτυχία νά δῆ καί τούς τρεῖς υἱούς Ὀλυμπιονίκας, τόν Ἀκουσίαλον, Δημάγετον καί Δωριέα. Τά παιδιά του Ἀκουσίαλος καί Δημάγετον τήν ἰδίαν χρονιάν ἐστέφθεισαν Ὀλυμπιονῖκαι εἰς τήν πυγμαχίαν, μετά ἀπό τήν νίκην τους ἔβγαλαν τά στεφάνια ἀπό τά κεφάλια τους καί στεφάνωσαν τόν πατέρα τους. Κατόπιν τόν σήκωσαν εἰς τούς ὤμους των καί τόν περιέφεραν θριαμβευτικῶς εἰς τό Ὀλυμπιακόν στάδιον. Τό πλῆθος ἐζητωκραύγαζεν τόν πατέραν καί τά παιδιά του, κάποιος δέ θεατής φώναξε: <Κάτθανε Διαγόρα, οὐκ εἰς τόν Ὀλυμπον ἀναβήσει>, δηλ πέθανε Διαγόρα διατί δέν μπορεῖς νά γίνης καί Ὀλύμπιος. Τώρα εἶναι ἡ εὐτυχέστερη στιγμή τῆς ζωῆς σου. Καί πραγματικῶς ὁ γέρων ἀθλητής ἀπέθανεν μέσα σέ μεγάλην εὐτυχίαν. Ὁ υἱός Δωριεύς ἦτο καί αὐτός μέγας ἀθλητής τοῦ παγρατίου, ἦτο Ὀλυμπιονίκης εἰς τρεῖς συνεχεῖς Ὀλυμπιάδας, 7 νίκας εἶχεν εἰς τά Νέμεα, 8 εἰς τά Ἴσθμια καί τά Πύθεια. Ἡ ὡδή ποῦ τοῦ ἔγραψε Ὁ Πίνδαρος, γράφηκε μέ μεγάλα γράμματα εἰς τόν τοῖχον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀθηνᾶς εἰς τήν Ρόδον. Εἶχεν καί μίαν κόρην τήν Καλλιπάτειραν, ἡ ὁποία καί αὐτή εἶχεν υἱόν ἀθλητήν. Τότε ἀπαγορευόταν εἰς τάς γυναίκας νά παρακολουθοῦν τούς ἀγῶνας, μέ τιμωρίαν κατακρημνίσεως ἀπό τό βραχῶδες ὄρος Τύπαιον. Ἡ ἐπιθυμία ὁμως τῆς μητρός ἦτο μεγίστη διά νά εἴδη τόν υἱόν της ἀγωνιζόμενον καί ὡς πρός τοῦτο μετεμφιέσθει σέ γυμναστήν. Ὁ υἱός της ἐνίκησεν. Λόγω τοῦ ἐνθουσιασμοῦ της διά τήν νίκην τοῦ υἱοῦ της ἐζητωκραύγασεν καί ἐγένετο ἀντιλυπτή ἡ παρουσία της. Κατά τόν νόμον ἔπρεπε νά κατακρημνισθῆ ἀπό τό βραχῶδες ὄρος. Ἀλλά οἱ Ἑλλανοδίκαι ὅμως τήν ἀπάλλαξαν τῆς κατηγορίας, ἐπειδή εἶχεν πατέρα, ἀδέλφια, καί υἱούς Ὀλυμπιονίκας. ἙλλανοδίκηςἝλλην+δίκη=κριτής Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων

Δ΄αὐτό πολλαί ποδοσφαιρικαί ὁμάδες ἀναβιώνοντας τόν ἀθλητισμόν ὀνομάσθεισαν μέ αὐτά τά ἐπιφανῆ ὀνόματα, Ἄρης, Ἡρακλῆς, ΠΑΟΚ, Ὀλυμπιακός, Παναθηναϊκός Ἀπόλων, Πανιώνιος, Ἐργοτέλης κ.τ.λ. Μέχρις προσφάτως ἐσυνεχίζετο αὐτή ἡ παράδοσις καί εἰς τάς ποδοσφαιρικάς ὁμάδας ἡγωνίζοντο μόνον τά Ἑλληνόπουλα. Ἕως ὅτου ἔφθασεν ἡ παρακμή εἰς τήν ἀγαπημένη μας Ἑλλάδα, καί εἰς τάς ποδοσφαιρικάς ὁμάδας βλέπεις αὐτό τό γελεῖον φαινόμενον, ποῦ προκαλεῖ μόνον οἴκτο γιά τήν κατάντια μας, νά ἀγωνίζονται καί νά φοροῦν ἀθλητικήν περιβολήν, τῶν παναρχαίων καί δοξασμένων αὐτῶν ὀνομάτων, ὁ κάθε περιπλανόμενος αὐτῆς τῆς γῆς, καί ἐμεῖς ὡς μαζάνθρωποι νά τούς χειροκροτοῦμεν.

Σεβαστέ μου Ἕλληνα καί ἀγαπητέ μου φίλε τοῦ ποδοσφαίρου, ἔφθασεν ἡ ὥρα νά ἀπαιτήσης. Νά ἀπαιτήσης εἰς τούς ποδοσφαιρικούς ἀγώνας νά βλέπης τό παιδί σου νά ἀγωνίζεται καί αὐτό νά χειροκροτῆς, διά νά τό σηκώσης εἰς τούς ὥμου σου μέ χαρά καί μέ ὑπερηφάνια. Σήκωσε ψιλά τά ἰδανικά καί τήν μεγαλοπρέπεια τῆς Ἑλλάδος. Τρέξε καί ἐσύ διά τά ἄϋλα ἀγαθά καί τά μεγάλα ἰδανικά πού ἐθεμελείωσαν οἱ πρόγονοι μας, πατρίδα, θρησκεία οἰκογένεια, νά βγῆς ὁ νικητής γιά νά φορέσης τό στεφάνι τῆς ἐλιάς, τό στεφάνι τῆς δόξας.

ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑΝ

ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ.

ΚΑΙ ΤΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

ΠΑΙΑΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ ΙΕΡΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ

www.paian.gr

Υπ/σις. Γνωστόν εἶναι ὁτι οἱ Ὀλυμπιονῖκαι ἐλάμβανον ὡς ἔπαθλον ἕνα στεφάνι ἀπό κότινον. Καί πέραν τῶν ἀνωτέρω. Σήμερον νά πτωχεύωμεν ἐμεῖς, νά πεινῶμεν ἐμεῖς νά πεινῶσι τά παιδιά μας καί νά χρυσοπληρώνμεν τούς ξένους ποδοσφαιριστάς κάνοντας τους πλουσίους, αὐτό ὀνομάζεται καί εἶναι ἡ ἄκρατος βλακεία.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ  ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ Reviewed by tethgas on 2/01/2013 07:29:00 μ.μ. Rating: 5
Από το Blogger.