Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ - Ελληνογράφος

Post Top Ad

Responsive Ads Here
Η ΕΛΛΑΔΑ  ΜΑΣ  ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ  ΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ

Share This

  Εἶμαι Ἕλληνας καί ξύπνησα ἀπό τόν λήθαργον τῆς χαζοευδαιμονίας.
Ξύπνησα μέσα ἀπό τήν  προωθημένην αὐτοκαταστροφήν μου.
Ξύπνησα καί εἶπα ὁτι δέν πρέπει νά αὐτοκαταστραφῶ. Ἕλληνας εἶμαι κουβαλλάω εἰς τό αἶμα μου ἕνα D.N.A 12.500 ἐτῶν ἱστορίας. Καί τί ἱστορίας; τῆς μίας, τῆς μοναδικῆς, τῆς ἀνεξύτηλης, τῆς λαμπρότερης, τῆς φωτεινότερης, τῆς ἐνδοξότερης.
Ξύπνησα καί εἶπα τό αὐτονόητον, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΩ ΜΟΝΟΝ EΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
Ξύπνησα ἕνα πρωϊνό καί πῆγα νά ἀγοράσω ἀπό ἕνα κατάστημα ὑπέρ ἀγορᾶς ἤ ἑνα πολυκατάστημα (ἠλίθιε ὄχι SUPER MARKET) ὄσπρια ἀπό τήν Ἐλληνικήν Γῆ. Νά ἀγοράσω φασόλια, ρεβύθια καί φάβα. Ἀναζητοῦσα ματαίως εἰς τά ράφια αὐτά τά Ἑλληνικά γεωργικά προϊόντα, ἀλλά δέν τά εὕρησκα. Ὑπῆρχαν ἀπό ὅλες τίς ἄλλες χῶρες, ἐκτός ἀπό τῆς πατρῖδος. Δέν ὑπέκυψα εἰς τόν πειρασμόν, καί δέν ἀγόρασα ξένα προϊόντα. Καί συλλογίστηκα ἡ Ἑλλάδα μας τό περιβόλι τῆςΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ δέν παράγει τά αὐτονόητα, δέν παράγει γεωργικά προϊόντα. Διερωτήθηκα τό γιατί, μά ἡ ἀπάντησις εἶναι αὐτονόητος, π.χ ἕνα κιλό ἀμύγδαλα, πού τά δικά μας εἶναι τά νοστημότερα τοῦ κόσμου, ὁ γεωργός τά πουλᾶ 70 λεπτά τό κιλό. Ἐάν ἐπιθυμήσει νά πιῆ ἕναν νές καφέ παγωμένον εἰς ἕνα καφενεῖον, κοστίζει 4 Εὐρώ, ἐάν θά πάρη καί τήν γυναίκα του καί τά δύο παιδιά του, πού αὐτά δέν θά πάρουν καφέ ἀλλά ὡς παιδιά θά πάρουν παγωτό, τό παγωτό  καστίσει καί αὐτό 4 Εὐρώ, ἐάν θά πάρη καί ἡ σύζηγος μία πορτοκαλάδα ἤ ἕνα παγωτό, τότε τό συνολικόν κόστος ἀνέρχεται σέ 16 Εὐρώ. Ἤτοι μία οἰκογενειακή ἔξοδος μιάς ὥρας σέ ἕνα καφενεῖον, θά κοστίση σέ ἕναν γεωργόν 16 Εὐρώ. Διά νά πληρώση τό καφενεῖον θά χρειασθῆ νά μεταφέρη ἕνα τσουβάλι ἀμύγδαλα, περίπου 23 κιλά. Κύριοι δέν εἶναι σοβαρά πράγματα. Τό ἴδιον συμβαίνει καί μέ τό λάδι, μέ τό γάλα μέ τά πορτοκάλια καί ὅλα τά γεωργικά προϊόντα. Κύριοι ἡ γεωργία εἶναι κοπιαστική δουλειά, δέν εἶναι εὔκολος, σέ θέλει νά ἐργάζεσαι ἀπό τό πρωί μέχρι τό βράδυ καί μέ τό κρύο καί μέ τή βροχή καί μέ τήν ζέστη. Εἶναι παράλογον ὁ γεωργός νά μήν δύναται νά ἐπιβιώση καί νά μήν ἔχη κέρδη ἀπό τήν έργασίαν του. Ὅταν εἰς τά ἀνθελληνικά τσοντοκάναλα καί πορνοκάναλα, ὅλες οἱ χαζοχαρούμενες καί οἱ χαζοβιόλες μέ νοημοσύνη κάτω ἀπό τό ἐπίπεδο τῆς κότας, εἶναι μέσα εἰς τήν καλήν χαράν μέ τήν ζέστην τους καί τάς ἀνέσεις τους, ἐντός μιᾶς ὥρας κερδίζουν ὅσα ἕνας γεωργός εἰς μίαν χρονιάν. Νά ἐνθυμηθῶμεν ὁτι κάποιοι <προοδευτικοί> δημοσιογράφοι, καί μάλιστα φανατικοί ἀντικαπιταλιστές, καί φανατικοί κουμουνιστές, ἔπαιρναν ἐτήσιαν ἀμοιβή ἄνω τῶν 370.000 Εὐρώ, δηλ 1000 καί πλέον Εὐρώ τήν ἡμέρα, ἤτοι περίπου 50 Εὐρώ τήν ὥρα. Δηλ. σέ μία ἡμέραν ἀμοίβοντο, ὁσον εἶναι ἡ σύνταξις τριῶν συνταξιοῦχων τόν μήνα.
  Μά αὐτά τά χρήματα εἶναι κλεμένα, ἔστω καί ἐάν κάποιοι ἄλλοι διεθυνταί τῶν κρατικῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν τά ἔδιδαν δίκην μισθοῦ. Καί οἱ ἴδιοι αὐτοί διορισμένοι διευθυνταί, ἔπαιρναν τούς ἴδιους μισθούς. Ἀπό ἐμᾶς τά ἔκλεβαν διά μέσου τοῦ τιμολογίου τῆς Δ.Ε.Η, μέ τήν ὑπέρκοστολόγησιν τῆς Ε.Ρ.Τ. Εἶναι δικά μας χρήματα καί ὁφείλομεν νά τά πάρωμεν πίσω. Δέν θά ἦταν κακή σκέψις ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες αὐτούς τούς δόλιους καί πονηρούς νά τούς ἐξωστρακίσωμεν. Ὁφείλομεν κάποτε νά δώσωμεν ἕνα τέλος εἰς τήν ἀνεκτικότητα μας καί τήν ἠλιθιότητα μας, διότι μᾶς καταστρέφουν.
  Διά νά ὑπάρχη καί νά διαιωνίζεται ἕνα Ἔθνος βασική προϋπόθεσις εἶναι πρωτογενής παραγωγή, δηλ, γεωργία καί κτηνοτροφία. Εἶναι βλακῶδες τό ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ νά μήν παράγει γεωργικά προϊόντα καί νά τά εἰσάγη. Καί ἔρχεται καί αὐτή ἡ ἠλίθια κυβέρνησις τοῦ Σαμαρά νά θέλη νά φορολογήση τά χωράφια. Καθαρῶς μία δολοφονική καί ἀνθελληνική ἐνέργεια.
 Τήν χρησιμότητα, τήν ἀναγκαιότητα τῆς γεωργίας τήν περιγράφει μέ τήν σοφίαν ἐδῶ καί 2.500 χρόνια, μά  ποιός ἄλλος; ὁ Σωκράτης.
 Καλῶς δέ κἀ κεῖνος εἶπεν, ὅς ἔφη τήν γεωργίαν τῶν ἄλλων τεχνῶν μητέρα καί τροφός εἶναι. Εὖ μέν γάρ φερομένης τῆς γεωργίας αἴρονται καί ἄλλαι τέχναι ἅπασαι, ὅπου δ' ἄν άναγκασθῆ ἡ γῆ χερσεύειν, ἀποσβέννυνται καί αἱ ἄλλαι τέχναι σχεδόν τε κατά γῆν καί κατά θάλατταν.
  Ἡ σοφία τοῦ Σωκράτους ἐπαληθεύται ἀκόμη καί σήμερον. Οὐδείς ἀμφιβάλλει ὁτι ἡ γεωργία εἶναι τροφός καί μητέρα ὅλων τῶν ἄλλων τεχνῶν. Ὅπου δέ σταματᾶ νά ὑπάρχει ἡ γεωργία ἐκεῖ καί ὅλαι αἱ ἄλλαι τέχναι ἀποσύρονται. Ὅπου δέ ἡ Γῆ παραμείνει χέρσα ἐκεῖ σβύνουν καί αἱ ἄλλαι τέχναι πού ὑπάρχουν εἰς τήν Γῆ καί τήν θάλασσα.
  Καί πράγματι αὐτό συμβαίνει, ἀρκεῖ νά εἰδῶμεν τά ἐγκαταλελειμένα χωριά μας. Ἐκεῖ πρωτίστως ἐγκαταταλείψαμεν τήν ἐνασχόλησιν μέ τήν γεωργίαν καί κτηνοτροφίαν. Καί πῶς νά γίνη ὁ ἄλλος κτηνοτρόφος ὁταν διά νά πιῆ ἕναν καφέ πρέπει νά ἀρμέξη δέκα αἰγοπρόβατα.
 Νά ἀναλογισθῶμεν δέ ὁτι λόγω ἐλλείψεως κρέατος ἐξαγάγωμεν περισσότερον συνάλλαγμα, ἀπ΄ὁτι διά τήν εἰσαγωγήν πετρελαίου.
  Ἡ Ἑλλάς εἶναι ἡ πρώτη χώρα εἰς τόν κόσμον, ὁπου ἐκδόθεικε γεωργικόν σύγγραμμα: τά ἔργα καί ἡμέραι τοῦ Ἡδιόδου (8ος αἰών Π.Χ) εἶναι ἕνα διδακτικόν ἔπος μέ συμβουλάς πρός τούς γεωργούς. Πατέρας ὅμως τῆς γεωργικῆς ἐπιστήμης θεωρεῖται ὁ μαθητής τοῦ Σωκράτους, Ξενοφών.
  Ὁ μαθητής τοῦ Ἀριστοτέλους  Θεόφραστος ἔγραψεν: περί φυτῶν  ἱστορίας καί περίφυτῶν αἰτίας.
  Ἀγαπητοί συνέλληνες  ἀγρότες, ὁ μεγάλος μας παππούς καί μέγιστος τῶν Ἑλλήνων, φιλόσοφος Σωκράτης ὁ ὁποῖος εἶναι λάτρης τῆς Ἑλλάδος καί τῆς καθαρότητος τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων, θά σᾶς ἔλεγεν νά μήν χρησιμοποιῆτε εἰς τάς ἐργασίας σας ἀλλοδαπούς, καί ἐπειδή εἶναι καθαρός καί ἀπόλυτος εἰς τάς σκέψεις του, θά σᾶς ἔλεγεν ἀφῆστε τάς δικαιολογίας ὁτι δέν βρήσκετε Ἕλληνες. Νά καλιεργῆτε ὅσα μόνοι σας μπορεῖτε νά καλιεργῆτε        
ΠΑΙΑΝ                                     ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ  ΙΕΡΑ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages