ΟΙ ΚΥΝΕΣ (ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ) ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΑΙΔΟΙ, ΑΙΔΩ ΟΥΚ ΕΧΟΥΣΙ ΚΑΙ ΠΩΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ - Ελληνογράφος

Post Top Ad

Responsive Ads Here
ΟΙ ΚΥΝΕΣ (ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ) ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΑΙΔΟΙ, ΑΙΔΩ ΟΥΚ ΕΧΟΥΣΙ ΚΑΙ ΠΩΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ

ΟΙ ΚΥΝΕΣ (ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ) ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΑΙΔΟΙ, ΑΙΔΩ ΟΥΚ ΕΧΟΥΣΙ ΚΑΙ ΠΩΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ

Share This


Ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας και βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης Λεχ Βαλέσα δήλωσε πως οι ομοφυλόφιλοι βουλευτές θα πρέπει να κάθονται στα τελευταία έδρανα του κοινοβουλίου ή ακόμα και έξω από αυτά, διότι αποτελούν μειοψηφία. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου του ιδιωτικού τηλεοπτικού δικτύου TVN για το αν οι ομοφυλόφιλοι βουλευτές πρέπει να κάθονται κοντά στον τοίχο, στα τελευταία έδρανα της βουλής, επειδή αποτελούν μειοψηφία, ο Λεχ Βαλέσα τόνισε: «Ναι, κοντά στον τοίχο ή ακόμα και έξω από αυτόν». «Σε όλους τους τομείς, τους δίνω αναλογικά αυτό που εκπροσωπούν στην κοινωνία», πρόσθεσε ο πρώην ηγέτης του συνδικάτου Αλληλεγγύη.
«Σεβόμαστε την πλειοψηφία, σεβόμαστε την δημοκρατία. Είναι η πλειοψηφία που οικοδόμησε την δημοκρατία. Αυτό που έχουμε τώρα είναι η μειοψηφία να βρίσκεται πάνω από την πλειοψηφία”, είπε ο Βαλέσα. Και συνέχισε: «Είμαι της παλιάς σχολής και δεν νομίζω ότι θα αλλάξω. Καταλαβαίνω πως υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι, με διαφορετικούς προσανατολισμούς που έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν την ταυτότητά τους. Όμως δεν μπορούν να αλλάξουν την τάξη του υπάρχει εδώ και αιώνες. Ας αφήσουν ήσυχο εμένα και τα εγγόνια μου». Ένας ομοφυλόφιλος βουλευτής και μια βουλευτής τρανσέξουαλ έχουν εκλεγεί στο πολωνικό κοινοβούλιο.
Η πολωνική Κάτω Βουλή απέρριψε στα τέλη Ιανουαρίου τρία νομοσχέδια για τον πολιτικό γάμο ομοφυλόφιλων ζευγαριών.

Ὁ βραβευμένος μέ τό βραβεῖον Νόμπελ εἰρήνης καί τέως πρόεδρος τῆς Πολωνίας Κος Λέχ Βαλέσα ὁμίλησεν μέ σοφίαν καί εἶπεν ὁτι οἱ ὁμοφυλόφιλοι θά πρέπει νά κάθωνται εἰς τά τελευταία ἔδρανα τοῦ κοινοβουλίου ἤ καί καλόν εἶναι, νά εἶναι ἐκτός κοινοβουλίου διότι εἶναι μειοψηφία.

Τό θέμα προκύπτει τί γίνεται εἰς τό Ἑλληνικόν κοινοβούλιον. Δίοτι παρ' ὁτι εἰς τήν κοινωνίαν εἶναι μιά πολύ μικρή μειοψηφία, εἰς τό κοινοβούλιον ἀποτελοῦν τήν πλειοψηφίαν. Θά ἐξαιρέσωμεν τούς βουλευτάς τοῦ Κ.Κ.Ε τῆς Χρυσῆς αὐγῆς καί τῶν ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων.Μάλιστα ἕνας βουλευτής καί ἀντιπρόεδρος τῆς βουλῆς Κουράκης Τασος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἄνευ αἰδοῦς γραφει καί τά κατωθι:

Ενώναμε τα αιδοία μας καταργώντας την εσοχή της και την εξοχή μου
κατακτώντας την παλινόρθωση του ανδρόγυνου
όπου ο άνδρας αποκτά αιδοίο χωρίς εξοχή και η γυναίκα εσοχή με
πλήρωση

Δεν είναι ότι κόβω
τα στήθη μου
για να συναντηθώ
μαζί του
είναι ότι εκείνος
ξεριζώνει το αιδοίο του
και γίνεται ένα
μαζί μου
σε παραλληλία αφήςΤό «Τῶν κυνῶν ἑλληνικόν κυνοβούλιον»ΟΙ ΚΥΝΕΣ (ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ) ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΑΙΔΟΙ, ΑΙΔΩ ΟΥΚ ΕΧΟΥΣΙ ΚΑΙ ΠΩΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ

ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΣΤΟ ΓΟΥΔΙὉ μέ τό βραβεῖον Μόμπελ εἰρήνης τιμηθείς Κος Λεχ Βαλέσα εἶπεν μέ σοφίαν αύτά διά τούς ὁμοφυλόφιλους, ἀλλά ἀς δοῦμε καί τί ἔλεγεν ὁ λαμπρότερος πολιτισμός διά τούς κίναιδους τήν τότε ἐποχήν.

Ὁ Αἰσχίνης εἰς τόν κατά Τιμάρχου γράφει:

..ἃ συνιδὼν ὁ νομοθέτης διαρρήδην ἀπέδειξεν οὓς χρὴ δημηγορεῖν καὶ οὓς οὐ δεῖ λέγειν ἐν τῷ δήμῳ. καὶ οὐκ ἀπελαύνει ἀπὸ τοῦ βήματος, εἴ τις μὴ προγόνων ἐστὶν ἐστρατηγηκότων, οὐδέ γε εἰ τέχνην τινὰ ἐργάζεται ἐπικουρῶν τῇ ἀναγκαίᾳ τροφῇ, ἀλλὰ τούτους καὶ μάλιστα ἀσπάζεται,

καὶ διὰ τοῦτο πολλάκις ἐπερωτᾷ, τίς ἀγορεύειν βούλεται.

τίνας δ᾽ οὐκ ᾤετο δεῖν λέγειν;

τοὺς αἰσχρῶς βεβιωκότας: τούτους οὐκ ἐᾷ δημηγορεῖν. καὶ ποῦ τοῦτο δηλοῖ; "δοκιμασία," φησί, "ῥητόρων:

Δηλ. ὁ νομοθέτης μέ σαφήνειαν ἀποδεικνύει ποίοι δύνανται να δημηγωροῦν εἰς τόν δῆμον, καί ποίοι δέν ἔχουν τό δικαίωμα τοῦ λόγου. Καί δέν ἀπομακρύνει ἀπό τό βῆμα αὐτούς οἱ ὁποίοι δέν ἔχουν προγόνους στρατιωτικούς, οὖτε καί αὐτούς οἱ ὁποίοι ἐργάζονται διά νά ἀπόκτήσουν τά ἀναγκαία πρός τό ζεῖν, ἀλλά ἀντιθέτως τούς προσκαλεῖ εἰς τό βῆμα. Διά τοῦτο πολλές φορές ἐρωτᾶ <τίς ἀγορεύειν βούλεται;>, ποῖος ἐπιθυμεῖ νά ὁμιλήση; Υ/Σ εἰς τήν τότε Ἑλλάδα τοῦ πνεύματος αἱ χειρονακτικαί ἐργασίαι, δέν ἦσαν ὁτι τό καλλίτερον

Σέ μερικούς ὅμως, ὁ νόμος ἀπαγορεύει νά λαμβάνουν τόν λόγον. Καί ποιοί εἶναι αὐτοί; Εἶναι αὐτοί πού κάμουν αἰσχρήν ζωήν, καί πού αὐτό ἀποδεικνύεται; ἀπό τήν «δοκιμασίαν τῶν ρητόρων».

Αὐτοί πού δέν δύνανται νά λάβουν τόν λόγον εἶναι:

ἐάν τις λέγῃ ἐν τῷ δήμῳ τὸν πατέρα τύπτων ἢ τὴν μητέρα, ἢ μὴ τρέφων, ἢ μὴ παρέχων οἴκησιν:" τοῦτον οὐκ ἐᾷ λέγειν. Νὴ Δία καλῶς γε, ὡς ἔγωγέ φημι. διὰ τί; ὅτι εἴ τις, οὓς ἐξ ἴσου δεῖ τιμᾶν τοῖς θεοῖς, εἰς τούτους ἐστὶ φαῦλος, τί ποτε, φησίν, ὑπ᾽ αὐτοῦ πείσονται οἱ ἀλλότριοι καὶ ἡ πόλις ὅλη;

Ἐάν κάποιος κτυπᾶ τόν πατέραν του καί τήν μητέραν του, ἤ δέν τούς παρέχει τροφήν καί στέγην δέν ἔχει τό δικαίωμα νά ὁμιλῆ. Ἔξ ἴσου ὁφείλει νά τιμᾶ τούς θεούς, καί ἐάν εἰς αὐτούς συμπεριφέρεται ὡς φαῦλος. Σκεφθεῖτε τί ἔχουν νά ὑποστοῦν οἱ ἄλλοι καί ἡ πόλις ὅλη, ἀπό αὐτόν

Μέ τήν ἀπλήν λογικήν, ἐφ ὅσον δέν σέβεσαι καί δέν τιμᾶς αὐτούς πού ὁφίλεις καί νά τιμᾶς καί νά σέβεσαι, τούς γονεῖς σου καί τούς θεούς πῶς εἶναι δυνατόν νά σεβαστῆς τούς ἄλλους καί τήν πόλιν.

καὶ τίσι δεύτερον ἀπεῖπε μὴ λέγειν;

"ἢ τὰς στρατείας," φησί, "μὴ ἐστρατευμένος, ὅσαι ἂν αὐτῷ προσταχθῶσιν, ἢ τὴν ἀσπίδα ἀποβεβληκώς," δίκαια λέγων. τί δή ποτε; ἄνθρωπε, τῇ πόλει, ὑπὲρ ἧς τὰ ὅπλα μὴ τίθεσαι ἢ διὰ δειλίαν μὴ δυνατὸς εἶ ἐπαμῦναι, μηδὲ συμβουλεύειν βουλεύειν ἀξίου.

Δήλ ἐάν κάποιος ἔχει κληθεῖ διά τήν ἐξτρατείαν καί δέν στρατεύθηκε ἤ ἀπό δειλίαν πέταξε τήν ἀσπίδα δέν ἔχει τό δικαίωμα νά ὁμιλῆ. Πῶς εἶναι δυνατόν νά δίδης συμβουλάς είς ἄλλους, ὁταν δέν ὑπηρέτησες τήν πατρίδα σου;

τρίτον τίσι διαλέγεται;

"ἢ πεπορνευμένος,"φησίν, "ἢ ἡταιρηκώς:" τὸν γὰρ τὸ σῶμα τὸ ἑαυτοῦ ἐφ᾽ ὕβρει πεπρακότα, καὶ τὰ κοινὰ τῆς πόλεως ῥᾳδίως ἡγήσατο ἀποδώσεσθαι.

Δήλ ἐάν κάποιος ζεῖ πεπορνευμένη ζωή ἤ εἶναι ὁμοφυλόφιλος, ὅπως εὐκόλως διαθέτει τό σῶμα του, οὗτως καί τήν πόλιν του εὐκόλως θά ξεπουλήση.

τέταρτον τίσι διαλέγεται;

"ἢ τὰ πατρῷα," φησί, "κατεδηδοκώς, ἢ ὧν ἂν κληρονόμος γένηται:" τὸν γὰρ τὴν ἰδίαν οἰκίαν κακῶς οἰκήσαντα, καὶ τὰ κοινὰ τῆς πόλεως παραπλησίως ἡγήσατο διαθήσειν, καὶ οὐκ ἐδόκει οἷόν τ᾽ εἶναι τῷ νομοθέτῃ τὸν αὐτὸν ἄνθρωπον ἰδίᾳ μὲν εἶναι πονηρόν, δημοσίᾳ δὲ χρηστόν, οὐδ᾽ ᾤετο δεῖν τὸν ῥήτορα ἥκειν ἐπὶ τὸ βῆμα τῶν λόγων ἐπιμεληθέντα πρότερον, ἀλλ᾽ οὐ τοῦ βίου.

Δηλ ἐάν κάποιος ἀπέκτησεν τήν περιουσίαν τῶν γονέων του ἤ ἔγινεν κληρονόμος, αὐτήν δέ τήν περιουσίαν τήν κακοδιαχειρίστηκε καί τήν κατασπατάλυσεν, παρομοίως καί τόν πλοῦτον τῆς πόλεως θά κακοδιαχειρησθῆ. Διότι πῶς εἶναι δυνατόν νά κακοδιαχειρίζεσαι τάς ἰδιοτικάς σου ὑποθέσεις καί νά εἶσαι χρηστός καί ἐνάρετος εἰς τά δημόσια.
Ὁ μεγάλος νομοθέτης Σόλων νομοθετεῖ: ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟΜΟΙ Βιβλίο 5 κεφάλαιο 5 άρθρο 332)

Ἐάν τίς Ἀθηναῖος ἑταιρήση

μή ἐξέστω αὐτῷ τῶν ἐννέα ἀρχόντων γενέσθαι,

μήδ΄ ἱερωσύνην ἱεράσασθαι,

μηδέ συνδικῆσαι τῷ δήμω,

μηδέ ἀρχήν ἀρχέτω μηδεμίαν, μήτε ἔνδημον μήτε ὑπερόριον

μήτε κληρωτήν μήτε χειροτονητήν,

μήδ ἐπί κηρυκείαν ἀποστελέσθω,

μηδέ γνώμην λεγέτω,

μήδ εἰς τά δημοτελῆ ἱερά εἰσίτω,

μήδ ἐν ταῖς κυναῖς στεφανηφορίαις στεφανούσθω,

μήδ ἐντός τῶν τῆς ἀγορᾶς περιραντηρίων πορευέσθω.

Ἐάν δέ τίς ταῦτα ποιῇ, καταγνωσθέντως αὐτοῦ ἑταιρεῖν θανάτω ζημιούθωΔηλαδή:
Ἐάν κάποιος Αθηναῖος συνάψει ὁμοφυλοφιλικήν σχέσιν μέ ἄλλον θά ἔχη τάς ἐξῆς κυρώσεις:
1. Δέν ἐπιτρέπεται νά γίνη ἕνας ἐκ τῶν ἐννέα ἀρχόντων.
2. Δέν ἐπιτέπεται νά ἀσκῆ τό ἀξίωμα τοῦ ἱερέως καί λειτουργοῦ τῆς ἱεροσίνης.
3. Δέν επιτρέπεται νά εἶναι συνήγορος τοῦ δήμου.
4. Δέν επιτρέπεται νά ἀναλαμβάνη καμίαν ἐξουσίαν, οὖτε ἐντός τοῦ δήμου οὖτε ἐκτός ὁρίων.

5. Δέν επιτρέπεται νά ἀναλαμβάνη καμίαν ἐξουσίαν οὖτε διά κληρώσεως ἤ ἀνατάσεως χειρός.
6. Δέν ἐπιτρέπεται νά σταλῆ κήρυκας(ἀγγελειοφόρος).
7. Δέν ἐπιτρέπεται νά ἐκθέτη τήν γνώμην του.
8. Δέν ἐπιτρέπεται νά εἰσέρχεται εἰς δημοσίους ἱερούς χώρους.
9. Δέν ἐπιτρέπεται νά στεφανωθῆ εἰς τάς στεφανοφορίας.

10.Δέν ἐπιτρέπεται να πορεύεται ἐντός τοῦ ἐξαγνισμένου χώρου τῆς ἀγοράς.
Ἐάν δέ τίς ταῦτα ποιῇ, καί ἀποκαλυφθεῖ ὁτι ἑταιρεῖ, τοῦ ἐπιβάλλεται ἡ ποινή τοῦ θανατου


Ὁ δέ Πλάτων μᾶς ὁριοθετεῖ ποία σχέσις εἶναι ἡ φυσιολογική καί ποία ἡ παραφύσιν.

Πλάτωνος Νόμοι 636.

Ἐννοητέον ὁτι τῆ θηλεία καί τῆ τῶν ἀρρένων φύσει εἰς κοινωνίαν ἰούση τῆς γεννήσεως ἡ περί ταύτα ἡδονή κατά φύσιν ἀποδεδόσθαι δοκεῖ, ἀρρένων δέ πρός ἄρρενας ἤ θηλέων πρός θηλείας παρά φύσιν.ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΨΙΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΤΟ ΕΑΥΤΟΝ ΣΟΥ

ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΟΛΕΘΡΟ

ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΕΙΣ ΤΑ ΧΕΡΑΙ ΣΟΥ

ΤΟ ΚΑΚΟΝ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗΝ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥPost Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages