ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ ΜΑΪΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 - Ελληνογράφος

Post Top Ad

Responsive Ads Here
 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΚΑΙ  ΣΚΕΨΕΙΣ  ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ  ΜΑΪΟΥ ΕΤΟΥΣ  2014

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ ΜΑΪΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Share This
            Ἐντός ὁλίγων ἡμερῶν θά διεξαχθοῦν εἰς τήν Πατρίδα μας ἐκλογαί.          
  Διαπιστοῦται ὅτι ἕνα μεγάλον τμῆμα τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος τῶν Ἑλλήνων δέν ἐπιθυμεῖ νά συμμετάσχη εἰς τάς ἐκλογάς, ἀπαγοητευμένον καί ἀηδιασμένον ἀπό τά κόμματα πού ἕως τώρα ἔχουν διακυβερνήσει τήν ἀγαπημένην μας Πατρίδα. Ἕνα ἄλλο τμῆμα τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος ἔχει ἀποφασίσει τί θά ψηφήση.
   Τό ἐρώτημα τό ὁποῖον τίθεται εἶναι, ἐάν οἱ μή ἐπιθυμοῦντες νά συμμετάσχουν εἰς τά ἐκλογάς πράττουν καλῶς,  καί ἐάν αὐτοί πού θά ψηφίσουν ἔχουν ἀποφασίσει ὀρθῶς.
Τάς ἀπαντήσεις θά μᾶς δώσουν ἀπό τό παρελθόν, ἡ σοφία, ἡ μεγαλοπρέπεια καί τό ὑψηλότατον I.Q τῶν ἐνδόξων προγόνων μας, πού ὅμοιον του ἐπί Γῆς δέν ἔχει καί οὖτε θά παρουσιασθεῖ.
  Ὁ μέγας πολιτικός, πού χάριν αὐτοῦ ὀνομάσθει ἡ περίοδος διακυβερνήσεως του, χρυσοῦς αἰών, ὁ Περικλῆς ἐκφωνόντας τόν πανηγυρικόν του, διά νά ἀποδώση τιμάς καί σεβασμόν πρός τούς νεκρούς πού ἔπεσαν εἰς τά πεδία τῶν μαχῶν,  ὁ ἐπονομαζόμενος <ἐπιτάφιος τοῦ Περικλέους> μεταξύ τῶν ἄλλων λέγει: 
.... ἔνι τε τοῖς αὐτοῖς οἰκείων ἅμα καὶ πολιτικῶν ἐπιμέλεια, καὶ ἑτέροις πρὸς ἔργα τετραμμένοις τὰ πολιτικὰ μὴ ἐνδεῶς γνῶναι· μόνοι γὰρ τόν τε μηδὲν τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα, ἀλλ᾿ ἀχρεῖον νομίζομεν, καὶ οἱ αὐτοὶ ἤτοι κρίνομέν γε ἢ ἐνθυμούμεθα ὀρθῶς τὰ πράγματα.
Δηλ  .εἶναι δυνατόν, ἐμεῖς οἱ ἴδιοι μέ ἐπιμέλειαν συγχρόνως νά ἐνδιαφερώμεθα διὰ τάς ἰδιωτικάς μας ὑποθέσεις ἀλλά καί διά τά τῆς πόλεως μας, καὶ ἄλλοι  ἀσχολούμενοι μὲ ἰδιωτικάς ἐπιχειρήσεις οὐδόλως στεροῦνται γνώσεων τῆς πόλεως μας . μόνοι γὰρ τόν τε μηδὲν τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα, ἀλλ᾿ ἀχρεῖον νομίζομεν, καί ἐμεῖς οἱ ἴδιοι κρίνομεν καί ἐνθυμούμεθα ὀρθῶς τά πράγματα.    Ἤτοι πρέπει νά ψηφίσωμεν.
  Ὁ Ὅμηρος μᾶς ἀφήνει μίαν παρακαταθήκην:  
Αἰέν ἀριστεύειν καί ὑπείροχον ἔμμενε ἄλλων μηδέ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν.
Πάντοτε νά εἴμεθα ἄριστοι καί νά ὑπερέχωμεν τῶν ἄλλων, διά νά μήν ντροπιάσωμεν τούς προγόνους μας. Ὑπάρχουν κόμματα σήμερον πού δέν σέβονται τούς προγόνους μας. Βεβαίως καί ὑπάρχουν.
 Ὁ Κολοκοτρώνης ὀμιλόντας  τήν 8/10/1838 εἰς τούς μαθητάς τοῦ Γυμνασίου εἰς τήν Πνύκα λέγει:
 ....Πρέπει νά φυλάξετε τήν πίστη σας καί νά τήν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τά ἄρματα εἴπαμε πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ πατρίδος.
  Ὁ Μακρυγιάννης  γράφει:
 Ἐμεῖς, μέ σκιάν μας τόν Τίμιον Σταυρόν, ἐπολεμήσαμεν ὁλοῦθε, σέ κάστρα, σέ ντερβένια, σέ μπογάζια καί σέ ταμπούργια. Καί αὐτός ὁ Σταυρός μᾶς ἔσωσε. Μᾶς ἔδωσε τήν νίκη καί ἔχασε (ὁδήγησε σέ ἥττα) τόν ἄπιστον Τοῦρκον. Τόση μικρότητα στόν Σταυρό, τόν σωτήρα μας! Καί βρίζουν οἱ πουλημένοι εἰς τούς ξένους καί τούς παπάδες μας, τούς ζυγίζουν ἀναντρους καί ἀπόλεμους. Ἐμεῖς τούς παπάδες τούς εἴχαμε μαζί εἰς κάθε μετερίζι, εἰς κάθε πόνον καί δυστυχίαν. Ὄχι μόνον διά νά βλογᾶνε τά ὄπλα τά ἱερά, ἀλλά καί αὐτοί μέ ντουφέκι καί γιαταγάνι, πολεμώντας σάν λεοντάρια. Ντροπή Ἕλληνες!
  Ὑπάρχουν πρόσωπα καί κόμματα πού ΟΧΙ μόνον δέν σέβονται τούς ἥρωες τοῦ 21, ἀλλά  χλευάζουν τόν Χριστόν μας  τούς Ἁγίους μας, τά ἱερά καί τά Ὅσια τῆς Φιλῆς μας. Ἕνα από αὐτά τά κόμματα αὐτοπροσδιορίζεται καί ὥς ἡ <ἀριστερά τῆς προόδου>, ἀλλά  εἶναι ἡ ἀριστερά τοῦ σκότους
 Ὑπάρχουν κόμματα πού ἔχουν ψηφίσει τήν ἀνέγερσιν τζαμιοῦ; Βεβαίως καί ὑπάρχουν, ὅπως καί ἡ Ν.Δ. Κρίμα διά τήν Ν.Δ πού ὑποτίθεται εἶναι ὁ θεματοφύλαξ τῶν Ἑλληνοχριστιανικῶν μας παραδόσεων. Οἱ Ἀγωνισταί τοῦ 1821 εἶχον κάμει ἕνα τάμα, τήν Ἀνέγερσιν Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος,  ἀλλά  ἀπό τότε μέχρις σήμερον τό Τάμα δέν ἔχει ἐκπληρωθεῖ, καί οἱ  φαύλοι πολιτικοί ἀντί νά οἰκοδομήσουν τόν Ναόν τοῦ Σωτῆρος, κτίζουν τζαμί.
 Τό ἐν λόγῳ Διάταγμα  ὑπέγραψεν  καί ὁ Ἐθνάρχης Ἰωάννης Καποδίστριας
  Εἰς τό Ἄργος τὴν 31.7.1829 διακηρύσσεται :
 Ἡ  Δ΄  Ἐθνική  τῶν  Ἑλλήνων  Συνέλευσις Ψ η φ ί ζ ε ι:
Ἄρθρον Α΄. Ὅταν ἡ τοπική περιφέρεια τῆς Ἑλλάδος καί ἡ καθέδρα τῆς Κυβερνήσεώς της κατασταθῶσι ὁριστικῶς καί οἱ οἰκονομικοί πόροι τοῦ κράτους ἐπιτρέψωσι, θέλει ἀνεγερθῆ κατά διαταγήν τῆς Κυβερνήσεως εἰς τήν καθέδραν αὐτῆς Ναός ἐπ’ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος τιμώμενος.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ὑπόσχεται ὅτι θά ἐκπληρώση τό Τάμα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 21 καί θά ἀνεγείρη περίλαμπρον Ναόν Τοῦ Σωτῆρος.
  Σεβαστέ Ἕλληνα,  αὐτοί δέν κάνουν τίποτε ἄλλο, ἀπό τό νά ξανασταυρώνουν τόν Χριστόν μας, μέ τήν ψῆφον σου μήν τούς δίδεις τήν εὐκαιρίαν νά τόν ξανασταυρώσουν.
  Ὁ Ἰσοκράτης ἐκφωνόντας τόν πανηγηρικόν πρός τιμήν τῆς 100ης Ὀλυμπιάδος τονίζει: 
ΤΑΥΤΗΝ ΓΑΡ ΟΙΚΟΥΜΕΝ, ΟΥΧ ΕΤΕΡΟΥΣ ΕΚΒΑΛΟΝΤΕΣ, ΟΥΔ' ΕΡΗΜΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΝΤΕΣ, ΟΥΔ' ΕΚ ΠΟΛΛΩΝ ΕΘΝΩΝ ΜΙΓΑΔΕΣ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΕΣ, ΑΛΛ' ΟΥΤΩ ΚΑΛΩΣ ΚΑΙ ΓΝΗΣΙΩΣ ΓΕΓΟΝΑΜΕΝ, ΩΣΤ' ΕΞ ΗΣΠΕΡ ΕΦΥΜΕΝ(φύω) ΤΑΥΤΗΝ ΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΔΙΑΤΕΛΟΥΜΕΝ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΟΝΤΕΣ  
 γάρ=διότι      Εἰμί=εἶμαι=ὑπάρχω,   ἦν,  ἔσομαι,  ἐγενόμην,  γέγονα,  ἐγεγόνειν
ἧσπερ=ἀναφορική ἀντωνυμία (γενική τῆς ἥπερ)ὅσπερ-ἥπερ-ὅπερ= ὁ ὁποῖος, ἡ ὁποία, τό ὁποῖον
Δηλ ὁ Ἰσοκράτης μᾶς λέγει ὅτι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες κατοικοῦμεν ἀπό μακροῦ αὐτόν ἐδῶ τόν τόπον, εἴμεθα αὐτόχθονες καί δέν εἴμεθα ἕνα συνοθύλευμα ἀπό μιγάδες, ἀλλά εἴμεθα ἕνα καθαρόν  γένος, τό γένος τῶν Ἕλλήνων.  
  Ὑπάρχουν κόμματα πού ἐπιδιώκουν τήν νόθευσιν καί ἀλλοτρίωσιν τῆς καθαρότητος τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων, ὑπονομέυοντας τήν σκέψιν καί τήν βούλησιν ὄχι μόνον τοῦ Ἰσοκράτη, ἀλλά  τοῦ Πλάτωνα, τοῦ Σωκράτη, τοῦ Ἀριστοτέλη, τοῦ Μέγα Ἀλέξανδρου.
 Καθῆκον ἔχομεν νά σεβαστοῦμεν τήν βούλησιν τῶν προγόνων μας, πού μέ ποτάμια αἴματος πότισαν τό δένδρο τῆς ἐλευθερίας.
   Εἰς τήν <πολιτείαν του> ὁ Πλάτων ἀπό τότε μέ τήν σοφίαν γράφει:
Δῆλον ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, ἐν πόλει οὗ ἂν ἴδῃς πτωχούς, ὅτι εἰσί που ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ἀποκεκρυμμένοι κλέπται τε καὶ βαλλαντιατόμοι καὶ ἱερόσυλοι καὶ πάντων τῶν τοιούτων κακῶν δημιουργοί.
Δηλ, φανερόν εἶναι ὅτι ἐάν εἰς μίαν πόλιν συναντήσεις πτωχούς,  εἰς αὐτόν τόν τόπον εἰς αὐτήν τήν πόλιν εἶναι ἀποκεκρυμμένοι κλέπται τε καὶ βαλλαντιατόμοι καὶ ἱερόσυλοι καὶ πάντων τῶν τοιούτων κακῶν δημιουργοί.       Ἐμεῖς αὐτούς  ψηφίζαμεν
    Βέβαια οἱ τρεῖς πανμέγιστοι τῶν φιλοσόφων Σωκράτης, Πλάτων, Ἀριστοτέλης, ἀλλά καί ὁ Ἰσοκράτης ἦσαν προικισμένοι καί μέ μίαν ἄλλην ἀρετήν, αὐτήν τῆς φιλοπατρίας. Ὁ Σωκράτης λέγει: Μητρός  τε  καί  πατρός  καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων   τιμιώτερον ἔστιν   ἡ   πατρίς καί   σεμνότερον   καί ἁγιώτερον καί ἐν  μείζονι μοίρα καί παρά θεοῖς καί παρ’ ἀνθρώποις  τοῖς ΝΟΥΝ ΕΧΟΥΣ. Δηλ. ὁ Σωκράτης μᾶς λέγει ὅτι αὐτά πού λέγω διά τήν πατρίδα,  ἰσχύουν διά τούς ἔχοντες νοῦν, διά  τούς  ἠλιθίους δέν  εἶναι  δυνατόν νά εἶναι  κατανοητά, καί δέν ἰσχύουν. Ὁ Σωκράτης καί ὁ Πλάτων δέν εἶναι μόνον οἱ πανμέγιστοι τῶν φιλοσόφων, ἀλλά ἦσαν γνῶσται τοῦ δυσκολοτάτου  ἀθλήματος τοῦ Παγκρατίου ὥς καί ἄριστοι πολεμισταί. Ὁ Σωκράτης εἶχεν διαπρέψει  εἰς τήν μάχην τῆς Ποτιδαίας, τῆς Ἀμφιπόλεως καί Τανάγρας. Ὁ Πλάτων ἐνίκησεν εἰς τό ἀγώνισμα τῆς πάλις  εἰς τά Ἰσθμια, ὁ Πυθαγόρας εἶχεν νικήσει εἰς τό ἀγώνισμα τῆς  πυγμαχίας εἰς τήν Ὀλυμπία, ὁ φιλόσοφος Ἐμπεδοκλῆς εἰς τήν ἱπποδρομίαν. Εἰς τήν μάχην τοῦ  Μαραθῶνος παρόντες ἤσαν: ὁ Μιλτιάδης, ὁ Θεμιστοκλῆς, ὁ Ἀριστείδης, ὁ μεγάλος μας τραγωδός Αἰσχῦλος, ὁ ἀδελφός του ὁ Κυναίγειρος, εἶναι δέ αὐτός πού μέ τά χέρια καί τά δόντια κρατοῦσεν τό πλοῖον τῶν Περσῶν νά μήν φύγη.       
   Εἰς μίαν δέ γραμμήν  ὁ Ἀριστοτέλης μέ τήν σοφίαν του μᾶς παροτρύνει λέγοντας:
Ἡδεῖα δέ ἐστί τοῦ μέν παρόντος ἡ ἐνέργεια τοῦ δέ μέλλοντος ἡ ἐλπίς τοῦ δέ γεγενημένου ἡ μνήμη. 
Δηλ. εὐχάριστον εἶναι  εἰς τό παρόντα χρόνον νά  ἐνεργοῦμεν, διά τό μέλλον νά  ἐλπίζωμεν,  καί νά ἐνθυμούμεθα ὅσα ἔχουν συμβεῖ  εἰς τό παρελθόν                                 
    Ὑπ/σις: Τό ἔτος 337 π.Χ. εἰς τήν Κόρινθον, συνεκλήθη ὑπό τοῦ Φιλλίπου  τό  δεύτερον Πανελλήνιον Συνέδριον, ὅπου συστάθηκε τό "Κοινό τῶν Ἑλλήνων" καί ἀποφασίστηκεν ἡ ἐκστρατεία εἰς τήν Περσίαν (τό πρῶτο ἀπό τόν Περικλήν). Ἕναν χρόνον ἀργότερον ἐπί Ἀλεξάνδρου, τό συνέδριον ἐπαναλήφθηκεν. Πρό τῶν κινδύνων πού ἀντιμετωπίζομεν, καί μετά πάροδον τόσων χιλιαδων ἐτῶν 2.350 ἔτη, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες δέν εἶναι καθόλου ἄσχημον  νά συμμαχήσωμεν καί πάλιν.
                                                           
                                                             
                                         ΜΕ  ΤΗΝ    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΥΓΗ
                                               ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ                                                
                                               ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΕΛΗΝΕΣ                                                        
                                               ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΙΣΤΗΝ  ΜΑΣ
                                               ΓΙΑ  ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΜΑΣ                                              
                                               ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ  ΜΑΣ       

Μ.Ν.                             

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages