Τά ὀλιγάριθμα ὑποπροϊόντα κτηνοβασίας τῆς Τουρκικῆς περιόδου θά νοικιάσουν ξενοδοχεία για νά βάλλουν τούς λαθρομετανάστες.


Ἔχουν κηρύξει τόν πόλεμον ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος ἐναντίον τῶν Ἐλλήνων ἐναντίον τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καί ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ μας.
Αἱ πρόσφαται ἐρευνητικαί μελέται τῶν πανεπιστημίων Στάνφορντ τῶν Η.Π.Α, τῆς Παβίας τῆς Ἰταλίας καί τῆς Μόσχας  καταγράφουν ὁτι τό D.N.A τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων εἶναι καθαρό κατά 99,5%, μέ αὐτό τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Βέβαια δέν εἶναι καθαρόν κατά 100%. Οἱ ἐρευνηταί ἐξετάζουν τό ἀνδρικόν D.N.A, καί κατ΄αὐτόν τόν τρόπον ἐρευνοῦν καί τάς ἐπιμιξίας πού ἔχουν συντελεσθεῖ κατά τό πρόσφατον ἀλλά καί τό ἀπότατον παρελθόν. Τοῦτο σημαίνει ὅτι αἱ Ἑλληνίδαι ἔχοντας ὑπερηφάνιαν διά τόν ἑαυτόν τους καί τούς προγόνους των ἔπεφταν ἀπό τό Ζάλογγον διά νά μήν ταπεινωθοῦν ἀπό τόν βάρβαρον καί αἰμοχαρήν κατακτητήν. Διά μέσου τοῦ D.N.A, ὁριοθετεῖται ἡ κληρονομικότης, καί διά αὐτῆς μεταβιβάζονται εἰς τούς ἀπογόνους τά χαρακτηριστικά τῶν προγόνων.
Ἐπίσης Ἀγγλος  ἀνταποκριτής τῶν <Τάϊμς> τοῦ Λονδίνου τό 1821 Τζέϊμς Ἔμερσον γράφει:
  Συναντᾶς παραδείγματα ἀρχαίων ἡθῶν. Σέ κάθε βῆμα βλέπεις κάτι πού σοῦ θυμίζει πῶς βρίσκεσαι εἰς τήν Ἑλλάδα. Ἡ γλῶσσα τά ἔθιμα, ὁ χαρακτῆρας τῶν κατοίκων εἶναι ὅλα τά ἴδια, ὅπως καί τά χρόνια τοῦ Δημεσθένη.  Ἀκόμη καί ἡ ἀμφίεση τους δίνει τήν ἐντύπωσιν πῶς δέν ἔχει ἀλλάξει διόλου. Ἔχουν  καί τώρα ἀκόμη μακριά κυματιστά μαλλιά, ὁπως καί οἱ καρηκομόωντες τοῦ Ὁμήρου. Ἡ φουστανέλλα  ἡ μάχαιρα καί οἱ ὁλοκέντητες  περικνημίδες δείχνουν πῶς οἱ σημερινοί Ἕλληνες εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ εὐκνήμιδες Ἀχαιοί.
καρηκομόωντες =χρῶμα μαλλιῶν  καρύου, Ὁμηρική λέξις
κάρυον =καρύδι,    κόμη =μαλλιά
Βεβαίως δέ καί οἱ Τούρκοι δηλώνουν ὅτι  τούς Ἕλληνες πολεμούσαν καί τότε καί σήμερα καί ὄχι κάποιον ἄλλον λαόν, ἐμᾶς τούς Ἕλληνες πολεμοῦν καί μισοῦν, διά μέσου δέ τῶν ποιημάτων καί τῆς παραχαράξεως τῆς ἱστορίας πού διδάσκοουν εἰς τά σχολεία των ἀκόμη καί σήμερον. Ὁ Τούρκικος λαός  εἶναι ὁ μόνος λαός ἐπό τῆς Γῆς πού δέν ἀναφέρεται διά τήν προσφοράν τῶν Ἑλλήνων εἰς τήν Δημοκρατίαν, τό θέατρον, τάς ἐπιστήμας, τόν πολιτισμόν.
 Ἄρα ὠς λαός εἴμεθα ἕνας καθαρός λαός καί αὐτήν τήν καθαρότητα ὁφείλομεν νά διατηρήσωμεν σεβόμενοι τάς ἐπιταγάς καί τάς βουλήσεις τῶν μεγαλυτέρων ἡρώων καί μεγαλυτέρων φιλοσόφων τῆς παγκοσμίου κοινότητος, διά νά μήν εἴμεθα  ἡ γενιά οἱ ὁποῖοι θά ντροπιάσωμεν τήν δόξαν τῶν προγόνων μας. Ἀπό τότε ὁ Ὁμηρος ἔλεγεν ἀλλά καί μᾶς παροτρύνει:
Αἰέν ἀριστεύειν καί ὑπείροχον ἔμμενε ἄλλων μηδέ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν.
Ὁ δέ μέγιστος τῶν φιλοσόφων Σωκράτης λέγει:
φημὶ γὰρ τὸ μὲν Ἑλληνικὸν γένος αὐτὸ αὑτῷ οἰκεῖον εἶναι καὶ συγγενές, τῷ δὲ βαρβαρικῷ ὀθνεῖόν τε καὶ ἀλλότριον.Ἕλληνας μὲν ἄρα βαρβάροις καὶ βαρβάρους Ἕλλησι πολεμεῖν μαχομένους τε φήσομεν καὶ πολεμίους φύσει εἶναι, καὶ πόλεμον τὴν ἔχθραν ταύτην κλητέον: Ἕλληνας δὲ Ἕλλησιν, ὅταν τι τοιοῦτον δρῶσιν, φύσει μὲν φίλους εἶναι, νοσεῖν δ᾽ ἐν τῷ τοιούτῳ τὴν Ἑλλάδα καὶ στασιάζειν, καὶ στάσιν τὴν τοιαύτην ἔχθραν κλητέον.
 Μία κυρία ἡ Φραγκουδάκη λέγειΟι σύγχρονοι Έλληνες με τις αναφορές τους στην αρχαία Ελλάδα, θέλουν να κρύψουν το ΑΣΧΗΜΟ και ΜΠΑΣΤΑΡΔΟ εθνικό τους πρόσωπο.»
Μόνον πού ἡ κα Φραγκουδάκη ἐτεροπροσδιορίζει τούς ἄλλους καί δέν αὐτοπροσδιορίζεται, νά πῆ ἐγώ εἶμαι μπάσταρδη.  Οἱ προοδευτικοί φωνασκοῦν λέγοντας ἡ γενίκευσις εἶναι ναζισμός,  κα  Φραγκουδάκη  εἶστε ναζίστρια;  Τό σύνολον τῶν βουλευτῶν τῆς παρούσης κυβερνήσεως ὁμοῦ καί οὐχί περισσοτέρων τῶν 5.000 ὁμοϊδεατῶν δορηφόρων αὐτῆς ἀνά τήν Ἑλληνικήν ἐπικράτειαν ἔχουν ὁμοίας ἀντιλήψεις μέ τῆς κας Φραγκουδάκη. Ἄλλη μία κα εἶπεν ὅτι <εἰς τήν Σμύρνην ἔγινεν συνωστισμός>. Νά προσθέσωμεν  τήν ἀνθελληνικήν  θέσιν κάποιου ἄλλου  βουλευτή  ὁ ὁποῖος ἔγραψεν ὅτι αἱ Ἑλληνικαί νήσοι Ἴμια ἀνήκουν εἰς τήν Τουρκίαν. Τό ἀνθελληνικό μυαλό του, τόν κάμει νά ἀγνοῆ αὐτά τά ὁποία ἄπαντες καί ὅλη ἡ οἰκουμένη γνωρίζει: ὅτι τά παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι Ἑλληνικά, διότι ἐκεῖ εὐρίσκονται τά Ἱερά τά ὅσια καί τά ὁστᾶ τῶν Ἑλλήνων ἀπό πολλάς χιλιετηρίδας. Ἐκεῖ εἶναι οἱ Ναοί τά θέατρα πού μιλοῦν Ἑλληνικά καί ἀπό ἐκεῖ εἶναι οἱ σοφοί τῆς Ἑλλάδος. Ἕνας ἄλλος ὑποψήφιος Εὐρωβουλευτής τοῦ συριζα ὁ Χριστόπουλος Δημήτριος καί καθηγητής τῆς Παντίου ἔβαλλεν θέμα εἰς τούς φοιτητάς <τον Ιησού σε ερωτική περίπτυξη με λαϊκή τραγουδίστρια>, δηλώνει δέ ἐπίσης ὅτι <ἡ μειονότητα εἰς τήν Θράκη εἶναι ἕνα συμπαγές τούρκικο πράγμα>. Τίθεται ἕνα ἐρώτημα, ἔφ΄ ὅσον πιστεύει αὐτά, διατί δέν ἀλλάσει τό ἙλληνοΧριστιανικόν του ὀνομαετεπώνυμον, νά τό κάμη Τούρκικο καί νά ἀποκτήση Τούρκικη Ἰθαγένεια. Νά προσθέσωμεν καί τήν κατά βάρβαρον καί σατανικόν τρόπον σκηνοθετημένην <θεατρικήν> παράσταστασιν εἰς τό Γκάζι. Ὁ σύντροφος Τσίπρας δηλώνει ἄθεος, δέν ἔχει κάμει  θρησκευτικόν γάμον, μά δέν ἔχει κάμει οὔτε καί πολιτικόν! τά παιδιά του τά ἔχει ἀβάπτιστα. Συμβολαιογραφικήν πρᾶξιν ἔχει κάμει, μά  τί τά θεωρεῖ  ὅτι εἶναι τά παιδιά του; ἀγροτεμάχια, γκαζοτενεκέδες, σκουπιδότοπος ἤ ἄλλο τί; Αὐτοί δέν εἶναι ἄθεοι, εἶναι κάτι πέραν τοῦ ἄθεου εἶναι ἀντί-Χριστοι. Ἐπισκεπτόμενος τήν Θράκη μας ὁ τσίπρας τάς ἀφίσας του τάς εἶχεν γραμμένας εἰς τά Τουρκικά. Οὔτε μίαν λέξιν δέν ἔχουν ἀναφέρει διά τήν Βόρειον Ἤπειρον, εὐκόλως ξεπουλοῦν τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας.
 Ὡς ἐλέχθει ἡ ἐπιστήμη λέγει ὅτι τό D.N.A τῶν Ἑλλήνων εἶναι καθαρόν κατά 99.5% καί ὄχι κατά 100%. Περιέργως μέ τήν κα Φραγκουδάκη περί <μπαστάρδων> θά συνφωνήση μαζί της ὁ ΜΕΓΑΣ ΗΡΩΑΣ μας Κολοκοτρώνης ὁ ὁποῖος  ὁμιλόντας πρός τούς μαθητάς τῆς Α! Λυκείου εἰς τάς 7/10/1838 εἰς τήν Πνύκα τούς εἶπεν: «μερικοί  γιά ταῖς δόξες καί ταῖς ἡδονές ἄφηναν τήν πίστην τους καί ἐγίνοντο μουσουλμάνοι». Ὁπότε   μερικές τσοῦλες (ἑλληνίδες) πρωτίμησαν τάς ἡδονάς στό χαρέμι μέ τόν βάρβαρο αἰμοχαρήν, ἀπολίτιστον  κατακτητήν. Ἀπέκτησαν καί παιδιά τά περισσότερα τά πῆραν οἱ Τούρκοι μαζί τους ὅταν τούς διώξαμεν, μερικά ὅμως περέμειναν ἐδῶ καί οἱ ἀπόγονοι αὐτῶν ὁμιλοῦν μέ τό μυαλό τοῦ βάρβαρου, αἰμοχαρή, ἀπολίτιστου,  κατακτητή καί τῆς τσούλας προγιαγιάς. Διότι πῶς ἀλλέως δυνάμεθα νά ἐξηγήσωμεν, ὅτι εἰς τήν «Σμυρνη έγινε συνωστισμος». Μήπως εἶναι ὑποπροϊόντα κτηνοβασίας, προερχόμενα ἀπό ἐλάχιστες τσοῦλες <ἑλληνίδες>, πού μαρκαλήθηκαν  στό χαρέμι μέ τόν βάρβαρο κατακτητή. Αὐτά τά ὀλιγάριθμα ὑποπροϊόντα μάχονται ἄνευ αἰδοῦς καί μέ περισσήν ἐπιθετικότητα σέ κάθε τί ποῦ εἶναι Ἑλληνικόν, διότι τό ἐπικρατοῦν γονίδιον εἶναι τό βάρβαρον. Αἰσθάνονται ἀπέχθειαν γιά τόν Ἑλληνικόν πολιτισμόν μισοῦν τούς Ἕλληνες ὅπως Τούρκοι. Οὐδείς ἀπό αὐτούς ἔχει κάμει ἔστω καί μίαν ἀναφοράν εἰς τούς Σωκράτη, Πλάτωνα, Ἀριστοτέλη καί ἐάν τούς ἀναφέρουν τούς ἀναφέρουν ὡς φασίστες,  ἐάν δέ ἀναφέρονται εἰς τόν Μέγαν Ἀλέξανδρον τόν ἀναφέρουν ὡς ἰμπεριαλιστήν.
Εἶναι ἐναντίον τῆς ὁρθοδοξίας πού τόσα πολλά ἔχει προσφέρει εἰς τήν Ἑλλάδα μας. Μέ τζαμιά θέλουν να γεμίσουν τήν Ἑλλάδα, ἀλλά καμία ἀναφορά εἰς τήν Ἁγίαν Σοφίαν καί τήν Κωνσταντινούπολιν. Γλυκοκοιτάζουν ὅμως τούς μουσουλμάνους,  καί κάμουν κοινάς πορείας μέ αὐτούς ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων, ἀκόμη συμπαρατάθηκαν στόν Μουσουλμάνο πού βίασεν καί πολτοποίησεν τό κεφάλι τῆς ἄτυχης Μυρτώ εἰς τήν Πάρο. Τούς συνδέει τό ὁμόαιμον! Τρέφουν ἰδαιτέραν συμπάθειαν εἰς τούς λαθρομετανάστες, ὄχι μόνον ἀδιαφορόντας παντελῶς διά τά πολλαπλά ἐγκλήματα, δολοφονίας, βιασμούς, ληστείας, κ.τ.λ πού ἔχουν διαπράξει οἱ λαθρομετανάστες εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά ἐνδομύχως ἰκανοποιοῦνται καί ἡδονίζονται. Τούς ἄφησαν ἐλεύθερους ἀπό τά κέντρα κρατήσεως διά νά μποροῦν μέ μεγαλυτέραν ἔντασιν νά κλέβουν να βιάζουν καί νά σκοτώνουν. Τώρα θέλουν νά τούς νοικάσουν καί ξενοδοχεία διά νά τούς βάλλουν. Καί ἐσένα ἝΛΛΗΝΑ πού σού περνουν τό σπίτι νά τόν χειροκροτεῖς. Δίδει ἕνα (ἰδιαίρερον ἐνδιαφέρον) ἡ παρούσα κυβέρνησις διά τούς πλειστηριασμούς τῶν οἰκιῶν. Μάθε Ἕλληνα ὅτι τό 15% ἀφοροῦν οἰκίας ἀγορασμένας ἀπό λαθρομετανάστες. Ἐσύ πού δέν ἔχεις νά φᾶς, πλήρωνε τά κόκκινα δάνεια τῶν λαθρομεταναστῶν. Αὐτοί διά αὐτούς ἐνδιαφέρονται.
 Ἐάν θά εἴχαμε τά κλεμένα τοῦ Σιμήτη ἀπό τό χρηματηστήριον καί τά κλεμένα χρήματα καί χρυσά τιμαλφῆ ἀπό τούς λαθρομετανάστες δέν θά εἴχαμεν σήμερον οἰκονομικόν πρόβλημα.

Σεβαστέ μου Ἕλληνα ἔδωσες ἐμπιστοσύνην εἰς αὐτούς διά νά σέ κυβερνήσουν καί ὡς θύμα τούς δίδεις καί κατά 80% ἀναγνωρισημότητα. Νομίζεις  ὅτι μιλοῦν γιά Ἑλλάδα αὐτοί πού στό σπίτι τους δέ ἔχουν οὔτε μίαν Ἑλληνικήν σημαίαν, οὔτε μίαν Εἰκόνα. Τό κατά βάθος σχέδιον τους εἶναι, νά (μιλοῦν δυνατά) Ἑλληνικά μέ τούς Εὐρωπαίους, ἐσύ νά τούς χειροκροτεῖς, μέ ἀπώτερον σκοπόν νά ἀπομονωθοῦμεν, νά φύγωμεν ἀπό τήν Εὐρώπην, διά νά πέσωμεν εἰς τό βάραθρον τῆς καταστροφῆς.  
Τά ὀλιγάριθμα ὑποπροϊόντα κτηνοβασίας τῆς Τουρκικῆς περιόδου θά νοικιάσουν ξενοδοχεία για νά βάλλουν τούς λαθρομετανάστες. Τά ὀλιγάριθμα ὑποπροϊόντα κτηνοβασίας τῆς Τουρκικῆς περιόδου θά νοικιάσουν  ξενοδοχεία για νά βάλλουν τούς λαθρομετανάστες. Reviewed by tethgas on 3/09/2015 11:51:00 μ.μ. Rating: 5
Από το Blogger.