Ἕλληνα ἔκαμες πρωθυπουργόν ἕνα ἄθρησκον. - Ελληνογράφος

Post Top Ad

Responsive Ads Here
Ἕλληνα ἔκαμες πρωθυπουργόν ἕνα ἄθρησκον.

Ἕλληνα ἔκαμες πρωθυπουργόν ἕνα ἄθρησκον.

Share This
Η ΑΣΕΒΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ- ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ

 Ἕλληνα ἔκανες πρωθυπουργόν τόν Τσίπρα πού μέ καταλήψεις και ἐκβιασμούς ἀπέκτησεν πτυχεῖον. Σήμερα δέ ἔχει γίνει ὁ συνομιλητής μέ τούς καταληψεῖες καί βανδάλους τῶν πνευματικῶν ἰδρυμάτων τῆς χώρας.
Ἔρχεται ἡ μεγάλη μας Ἐθνική ἑορτή, ἡ παλιγγενεσία τοῦ Ἔθνους, ἡ 25 Μαρτίου καί ὁ Τσίπρας πού ἀνέδειξες πρωθυπουργόν ἀμαύρωσεν, βεβήλωσεν αὐτήν τήν Ἱερήν μας ἡμέρα. Ἡ πρώτη του ἐνέργεια ἦτο ἄμα τῇ εἰσόδῳ εἰς τό πρωθυπουργικόν γραφεῖον νά ἀποκαθηλώση τήν Ἱστορίαν τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων, ἀποκαθήλωσεν τόν ὡραιότατον πίνακα ἡ <Η ΕΛΛΑΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ> πού ἀντικατοπρίζει ὅλην τήν Ἱστορίαν τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821. Ἕνα ἔργο πού φιλοτεχνήθηκεν ἀπό τόν Ζωγράφον  Βρυζάκη Θεόδωρον τό ἔτος 1858. Ἀντικατέσησεν δε αὐτόν τόν ὑπέροχον πίνακα, με ἕνα ἄλλο φαιδρό καί παρδαλό καρακγιοζιλίκι πού ἀντανακλᾶ τήν ψυχολογίαν του. Καί δέν εἶναι μόνον αὐτή ἡ ἐνθελληνική του ἐνέργεια, πολλάς ἔχει διαπράξει καί εἰς τό παρελθόν. Μά καί ὁ τῖτλος ΣΥΡΙΖΑ ὡς και το ἔμβλημα τίποτα το Ἑλληνικόν δέν ὑποδηλώνουν. Τήν ἰδίαν βέβηλον ἐνέργειαν εἶχεν διαπράξει και ὁ ἄλλος ἀνθέλλην γιωργάκης, πού τον εἶχες ἀναδείξει πρωθυπουργόν με 44%, εἶχεν και αὐτός ἀπομακρύνει τόν πίνακα. Ὁ γιωργάκης σέ χρεοκόπησεν, ἔχει δέ εἰς τό ἐνεργητικόν του 5.000 αὐτοκτονίας Ἑλλήνων πολιτῶν. Τόν πίνακα εἶχεν ἐπαναφέρει ὁ Σαμαράς.
Ὁ κουτοπόνηρος ἀνθέλληνας Τσίπρας και οἱ σύν αὐτῶ, ἐν τῷ συνόλῳ 5.000 ἀνά τήν Ἑλληνικήν ἐπικράτειαν, κατόρθωσαν τό ἀκατόρθωτον να χρεοκοπήσουν εἰσέτι περισότερον τούς πονηρούς Ἕλληνες, καί αὐτοί νά τούς χειροκροτοῦν μέ δημοτικότητα 85%. Ἄδεισαν οἱ τράπεζες ἀπό χρήματα και ἐσύ τόν ἐπιβραβεύεις. Χριστιανοί ἀνέδειξαν γιά πρωθυπουργόν ἕναν ἀντί-Χριστον. Ἕλληνες μέ καμμένα σπίτια καί σφαγιασθέντες ἀπό τούς συντρόφους τοῦ Τσίπρα τό 1945, ἐψήφισαν και ζητοκραυγάζουν ὑπέρ τοῦ Τσίπρα, πού ἔσφαξεν τον πατέραν σου, τήν μητέρα σου, τόν ἀδελφόν σου και σοῦ ἔκαψεν το σπίτι. Ἕλληνα δέν ἀντελήφθεις τό δόλιον καί καταχθόνιον σχέδιον τοῦ Τσίπρα, πού φαίνεται ὅτι μιλᾶ Ἑλληνικά, ἀλλά ὁ ἀπώτερος σκοπός εἶναι νά σέ πετάξη εἰς το βάραθρον τῆς καταστροφῆς.
Τό δόλιον και καταχθόνιον Μισελληνικόν σχέδιον τοῦ ἐπέτυχεν ἀπολύτως. Μιλοῦν γιά Ἑλλάδα αὐτοί πού στό σπίτι τους δέ ἔχουν οὔτε μίαν Ἑλληνικήν σημαίαν, οὔτε μίαν Εἰκόνα. Ἐπισκεπτόμενος τήν Θράκη ὁ τσίπρας τάς ἀφίσας του τάς εἶχεν γραμμένας εἰς τά Τουρκικά. Ἐπέτυχεν ἀπολύτως διότι μᾶς ἀπομόνωσεν ἀπό τήν Εὐρώπην. Μέ αὐτούς τούς ἀτιμέλητους, ἄπλυτους ἀλλά πάνπλουτους ἀριστερούς, πού μισοῦν ὅμως τό κεφάλαιο, ποῖος θά κάμη ἐπενδύσεις εἰς τήν Ἑλλάδα. Νά ὑπενθυμήσωμεν ὅτι εἶναι ὑπερασπισταί τῆς 17 Νοέμβρη. Νά θαυμάσωμεν τό 85% τῶν <εὐφυῶν> Ἑλλήνων πού ἀλαλάζει ὑπέρ του, ἀλλά πού δυστυχῶς ἀκόμη δέν ξεύρουν νά διακρίνουν τό φῶς ἀπό τό σκοτάδι, τήν Ἑλληνικότητα ἀπό τόν ἀνθελληνισμόν. Ἡ δῆθεν Ἑλληνικότητα καί φιλανθρωπία πού πωλοῦν γιά τούς πτωχούς, ἀλλά πού δέν ἔχουν προσφέρει οὔτε ἕνα κουλούρι σέ ἕνα πτωχόν ἀπό τά δικά τους χρήματα, ἔχει ἕναν ἀπώτερον σκοπόν νά μᾶς ἐξηναγκάσουν οἱ Εὐρωπαῖοι νά φύγωμεν ἀπό τήν Εὐρωπαϊκήν ἕνωσιν διά νά πέσωμεν εἰς τό βάραθρον τῆς καταστροφῆς. Δέν τό ἔπραξαν φοβούμενοι τήν ἀκαριαίαν μεταστροφήν τῶν Ἑλλήνων καί τό ξῦλο πού θά ἔτρωγαν. Αὐτοί οἱ προοδευτικοί ἀκόρεστοι καί ἄπληστοι ἀπό τήν ἀνθελληνικήν τους μανίαν ἀπελευθερώνουν τούς λαθρομετανάστες γιά νά κλέβουν, νά ληστεύουν νά βιάζουν καί νά δολοφονοῦν ἀθώους Ἕλληνες πολίτας μέ μεγαλυτέραν ἔντασιν. Το 10-15% τῶν κόκκινων δανείων εἶναι προερχόμενον ἀπό τούς λαθρομετανάστες, δ΄αὐτούς ἐνδιαφέρονται.
Ἕλληνας πολίτας πού δυστυχῶς ἔχουν χάσει τό ἀρχέγονον ἔνστικτον τῆς αὐτοσυντηρήσεως, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀποδέχονται τά πάντα καί τά πάντα νά τά θεωροῦν φυσιολογικά, ἀκόμη καί ὅταν τούς ληστεύουν τούς βιάζουν καί τούς δολοφονοῦν.

Εἰς ἕνα χειρόγραφον του ὁ Μεγάλος ἥρωας τοῦ 1821 Μακρυγιάννης γράφει:
«Καί ἐπῆγα πάλιν εἰς τούς φίλους μου τούς Ἁγίους. Ἄναψα τά καντήλια καί ἐλιβάνισα λιβάνιν καλόν ἁγιορείτικον. Καί σκουπίζοντας τά δάκρυά μου τούς εἶπα. Δέν βλέπετε ποῦ θέλουν νά κάμουν τήν Ἑλλάδα παλιοψάθα; Βοηθεῖστε, διότι μᾶς παίρνουν, αὐτοί οἱ μισοέλληνες καί ἄθρησκοι, ὅ,τι πολυτίμητον τζιβαϊρικόν ἔχομεν».
Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλίαν τοῦ Μεγάλου ἥρωα μας Κολοκοτρώνη τήν 8/10/1838 εἰς τούς μαθητάς τοῦ Γυμνασίου, εἰς τήν Πνύκα, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ καί τήν πνευματικήν παρακαταθήκην τοῦ Γέρου τοῦ Μωριά διά τάς νέας γενεάς,τούς λέγει:
Παιδιά μου πρέπει νά φυλάξετε τήν πίστη σας καί νά τήν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τά ἄρματα εἴπαμε πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ πατρίδος.


Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages