ΣΥΝΤΡΟΦΕ ΤΣΙΠΡΑ εἶσαι Τουρκομπάσταρδος;

                                               
                                         
                                         

C:\Users\user\Desktop\αρχείο λήψης.jpg Σύντροφε Τσίπρα, ἡ συντρόφισσα Φραγκουδάκη λέγει:  «Οι σύγχρονοι Έλληνες με τις αναφορές τους στην αρχαία Ελλάδα, θέλουν να κρύψουν το ΑΣΧΗΜΟ και ΜΠΑΣΤΑΡΔΟ εθνικό τους πρόσωπο». Σύντροφε, ἐμεῖς οἱ προοδευτικοί  λέμε πῶς ἡ γενίκευσις εἶναι ναζισμός, Ἡ συντρόφισσα Φραγκουδάκη δέν πρέπει νά ἐτεροπροσδιορίζει τούς ἄλλους ἀλλά νά αὐτοπροσδιορίζεται, νά πῆ ἐγώ εἶμαι μπάσταρδη. Συντρόφισσα  Φραγκουδάκη  εἶστε ναζίστρια; Ἡ συντρόφισσα Φραγκουδάκη εἶναι συγγραφεύς μιάς πληθώρας βιβλίων ἀνθελληνικοῦ περιεχομένου ὅπως καί μερικοί ἄλλοι, διαστρεβλώνοντας καί παραχαράσοντας ἄνευ αἰδοῦς καί αἰσχύνης  τήν ἱστορίαν.
C:\Users\user\Desktop\images (1).jpg  Περιέργως μέ τήν κα Φραγκουδάκη περί <μπαστάρδων> θά συμφωνήση μαζί της ὁ ΜΕΓΑΣ ΗΡΩΑΣ μας Κολοκοτρώνης καί θά τήν διαψεύσουν ἡ ἐπιστήμη, ἡ Ἱστορία καί οἱ Τούρκοι. Ὁ Κολοκοτρώνης  ὁμιλόντας μέ σοφίαν πρός τούς μαθητάς τῆς Α! Λυκείου εἰς τήν Πνύκα  εἰς τάς 7/10/1838 μεταξύ τῶν ἄλλων, τούς εἶπεν: «μερικοί  γιά ταῖς δόξες καί ταῖς ἡδονές ἄφηναν τήν πίστην τους καί ἐγίνοντο μουσουλμάνοι». Ὁπότε   μερικές τσοῦλες (ἑλληνίδες) προτίμησαν τάς ἡδονάς εἰς τό χαρέμι μέ τόν βάρβαρον αἰμοχαρήν, ἀπολίτιστον  κατακτητήν. Κατά τήν συντροφισσα Φραγκουδάκη ἀπέκτησαν καί μπάσταρδα παιδιά τά περισσότερα τά πῆραν οἱ Τούρκοι μαζί τους ὅταν τούς διώξαμεν, μερικά ὅμως περέμειναν ἐδῶ καί οἱ ἀπόγονοι αὐτῶν ὁμιλοῦν μέ τό μυαλό τοῦ βάρβαρου, αἱμοχαρή, ἀπολίτιστου,  κατακτητή καί τῆς τσούλας προγιαγιάς.  Ὅμοιος ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει. Μόνον οὕτως δύναται νά ἐρμηνευθῆ ἡ ἀνθελληνική καί ἀντιΧριστιανική θέσις ὀλιγαρίθμων <ελληνων>, ἀλλά καί ἡ φιλολαθρομεταναστευτική καί φιλοτουρκική ἀγάπη καί λατρεία  τους. Ὁ δέ Μπουτάρης δηλώνει: «Με τους Τούρκους αισθάνομαι αδελφός». Πράγματι ὑπάρχουν μπάσταρδοι καί εἶναι τά ὑποπροϊόντα κτηνοβασίας, προερχόμενα ἀπό ἐλάχιστες τσοῦλες <ελληνιδες>, πού μαρκαλήθηκαν  στό χαρέμι μέ τόν βάρβαρον κατακτητήν. Αὐτοί οἱ μπάσταρδοι, τά ὀλιγάριθμα ὑποπροϊόντα κτηνοβασίας μάχονται ἄνευ αἰδοῦς καί μέ περισσήν ἐπιθετικότητα σέ κάθε τί ποῦ εἶναι Ἑλληνικόν. Αἰσθάνονται ἀπέχθειαν γιά τόν Ἑλληνικόν πολιτισμόν,  τήν Ἑλληνικήν Ἱστορίαν, Τόν Χριστόν μας καί τάς ἙλληνοΧριστιανικάς παραδόσεις, μισοῦν τούς Ἕλληνες ὅπως Τούρκοι. Ὅταν ὅλη ἡ οἰκουμένη μιλᾶ μέ εὐγνωμοσύνην γιά τούς Σωκράτη, Πλάτωνα, Ἀριστοτέλη, Πυθαγόρα, Ἀρχιμήδη, Μέγαν Ἀλέξανδρον κ.λ.π, αὐτοί οὐδεμίαν ἀναφοράν  κάμουν.
C:\Users\user\Desktop\αρχείο λήψης (2).jpg
Οἱ τρεῖς πρῶτες φαίνεται ὅτι ἔχουν τουρκομογολικά χαρακτηριστικά, ἡ τέταρτη φαινοτυπικά φαίνεται Ἑλληνίδα, γονοτυπικά ὅμως; διότι πῶς ἀλλέως εἶναι δυνατόν νά ἀπαντηθῆ τό ὅτι «στη  Σμύρνη εγινε συνωστισμός»
Αἱ ἐρευνητικαί μελέται τῶν πανεπιστημίων Στάνφορντ τῶν Η.Π.Α, τῆς Παβίας τῆς Ἰταλίας καί τῆς Μόσχας  καταγράφουν ὅτι τό D.N.A τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων εἶναι ὁμοιον κατά 99,5%, μέ αὐτό τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Ἀπόλυτος καθαρότης τῆς διαχρονικότητος τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων, Βέβαια δέν εἶναι καθαρόν κατά 100%.
C:\Users\user\Desktop\αρχείο λήψης (3).jpg  Ὁ Ἄγγλος  ἀνταποκριτής τῶν <Τάϊμς> τοῦ Λονδίνου τό 1821 Τζέϊμς Ἔμερσον γράφει: «Συναντᾶς παραδείγματα ἀρχαίων ἡθῶν. Σέ κάθε βῆμα βλέπεις κάτι πού σοῦ θυμίζει πῶς βρίσκεσαι εἰς τήν Ἑλλάδα. Ἡ γλῶσσα τά ἔθιμα, ὁ χαρακτῆρας τῶν κατοίκων εἶναι ὅλα τά ἴδια, ὅπως καί τά χρόνια τοῦ Δημεσθένη.  Ἀκόμη καί ἡ ἀμφίεση τους δίνει τήν ἐντύπωσιν πῶς δέν ἔχει ἀλλάξει διόλου. Ἔχουν  καί τώρα ἀκόμη μακριά κυματιστά μαλλιά, ὁπως καί οἱ καρηκομόωντες τοῦ Ὁμήρου. Ἡ φουστανέλλα  ἡ μάχαιρα καί οἱ ὁλοκέντητες  περικνημίδες δείχνουν πῶς οἱ σημερινοί Ἕλληνες εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ εὐκνήμιδες Ἀχαιοί».
 Βεβαίως δέ καί οἱ Τούρκοι δηλώνουν ὅτι  τούς Ἕλληνες ἐπολεμοῦσαν καί τότε ὅπως καί σήμερα καί ὄχι κάποιον ἄλλον λαόν, ἐμᾶς τούς Ἕλληνες πολεμοῦν καί μισοῦν διά μέσου δέ τῶν ποιημάτων καί τῆς παραχαράξεως τῆς ἱστορίας, τά διδάσκουν εἰς τά σχολεία των ἀκόμη καί σήμερον. Ὁ Τούρκικος λαός  εἶναι ὁ μόνος λαός ἐπί τῆς Γῆς πού δέν ἀναφέρεται διά τήν προσφοράν τῶν Ἑλλήνων εἰς τήν Δημοκρατίαν, τό θέατρον, τάς ἐπιστήμας, τόν πολιτισμόν.
Τά μπάσταρδα καί ὀλιγάριθμα ὑποπροϊόντα κτηνοβασίας τῆς Τουρκικῆς περιόδου μέ ἀνατολίτικην κουτοπονηριάν ἐκέρδισαν τάς ἐκλογάς λέγοντας ὅτι «με ενα νόμο και
με ενα άρθρο θα καταργήσουν τά μνημονια» καί τάζοντας  εὐημερίαν εἰς τούς Ἕλληνας. Οἱ ἀνθέλληνες, ἐνδεδυμένοι τούς <μασκαράδες ελληνες> ἀπέκτησαν δημοτικότητα 80%. Ἐγένοντο δέ πιστευτοί ἀπό τούς Ἕλληνας, οἱ ὁποῖοι δέν εὐρίσκονται καί εἰς τήν καλλιτέραν περίοδον τῆς εὐφυΐας καί ἀκμῆς των. Μετά ἀπό πεντάμηνον <διαπραγμάτευσιν> οἱ μασκαρέμενοι <ελληνες> ἔκαμαν τό ὄνειρο τους πραγματικότητα, ὁδήγησαν τούς Ἕλληνες εἰς τό χεῖλος τοῦ γρεμοῦ, καί τώρα μέ μία κλωτσιά πού τό βάπτισαν δημοψήφισμα σέ πετάνε εἰς τόν γρεμόν. Εἰς αὐτό τό δημοψήφισμα τό πρωταθέν ΟΧΙ εἰς τό μνημόνιον ἀπό τόν Τσίπρα τό μετέτρεψεν εἰς ΝΑΙ εἰς τό μνημόνιον, τό ὁποῖον εἶναι δεκάκις χειρότερον ἀπό τά προηγούνενα μνημόνια.   Ὁ σύντροφος Τσίπρας προκηρίσει ἐκλογάς τήν 20/09/2015 τάς ὁποίας καί πάλιν κερδίζει, παρά τήν ἀπωλειαν 400.000 ψήφων.  Ἕλληνα  σέ ἐκτελοῦν διά δευτέραν φοράν, εἰς αὐτήν ὅμως συνηγόρησες καί ἐσύ. Τήν πρώτη ἐκτέλεσιν τήν εἶχεν κάμει ὁ ἄλλος ἀνθέλλην καί μή Ἕλλην ὁ Γιωργάκης.
Τά μπάσταρδα καί ὀλιγάριθμα ὑποπροϊόντα κτηνοβασίας τῆς Τουρκικῆς περιόδου κτίζουν τζαμιά γιά τούς λαθρομετανάστες  μουσουλμάνους γιατί ἔχουν τό δικαίωμα νά προσεύχονται, ἐνῶ ὁ  σύντροφος Νικος φίλης ἀποκαλεῖ τούς Ἕλληνες Χριστιανούς ὀπισθοδρομικούς καί εἰδωλολάτρες, ἄλλους δέ συντρόφους βουλευτές ἐνοχλεῖ ἡ ἄφιξης τοῦ Ἁγίου Φωτός. Παραχωροῦν 17 στρέμματα ΑΙΜΑΤΟΒΑΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ για τό Τζαμί.   Ἐνῶ τό Τάμα τῶν ἡρώων τοῦ 1821 γιά τήν ἀνέγερσιν τοῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος ἀκόμη δέν ἔχει πραγματοποιηθεῖ. Συμφώνησεν εἰς τό τζαμί καί ἡ φαύλη Ν.Δ.
Τά μπάσταρδα καί ὀλιγάριθμα ὑποπροϊόντα κτηνοβασίας τῆς Τουρκικῆς περιόδου δίδουν Ἰθαγένεια στούς λαθρομετανάστες γιά νά μολύνουν τήν καθαρότητα τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων.
Τά μπάσταρδα καί ὀλιγάριθμα ὑποπροϊόντα κτηνοβασίας τῆς Τουρκικῆς περιόδου νοικιάζουν  ξενοδοχεία για νά βάλλουν τούς λαθρομετανάστες καί τούς παραχωροῦν καί τάς πλατείας μας γιά νά λιάζονται. Τό τό 12 ἕως 15% τῶν κόκκινων δανείων ἀνήκουν στούς λαθρομετανάστες. Δ΄αὐτούς ἐνδιαφέρονται.
Τά μπάσταρδα καί ὀλιγάριθμα ὑποπροϊόντα κτηνοβασίας τῆς Τουρκικῆς περιόδου προσκαλοῦν τούς ὁμοίους τους καί ὁμόαιμους τους λαθρομετανάστες νά ἔλθουν εἰς τήν Ἑλλάδα μας ἐπιδεικνύοντας μίαν ἀπεριόριστον φιλανθρωπίαν εἰς αὐτούς καί ἕνα ἄσβεστον μῖσος εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων, ἀδιαφορόντας παντελῶς διά τά πολλαπλά ἐγκλήματα, δολοφονίας, βιασμούς, ληστείας, κ.τ.λ πού ἔχουν διαπράξει οἱ λαθρομετανάστες εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων, ἀντιθέτως δέ ἐνδομύχως ἰκανοποιοῦνται καί ἡδονίζονται. Ὁ σύντροφος τσίπρας παρά τό ὅτι εἶναι πρωθυπουργός δηλώνει ὅτι ἡ Ἑλλάδα δέν ἔχει θαλάσσια σύνορα καί γεμίζει τά νησιά μας καί τήν Ἑλλάδα, μέ λαθρομετανάστες.
Ἀκόμη καί Θέμος Αναστασιάδης ἀγανακτεῖ μέ τήν ἀριστερά καί γράφει:
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ   22/08/2012 : «Αυτός είναι το κτηνος που έλειωσε το κεφάλι της Μυρτώ.
Πώς είναι δυνατόν οι ηγεσίες της Αριστεράς να μη συγκινούνται απ’ τη φρίκη που έζησε η 15χρονη Ελληνίδα στα χέρια του λαθρομετανάστη; Πώς κλείνουν τα μάτια στο ότι η εγκληματικότητα των ΞΕΝΩΝ γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο άγρια, όλο και πιο φονική; Γιατί σιώπησαν για τον πατέρα που σφαγιάστηκε πέρυσι από Αφγανούς για μια βιντεοκάμερα ενώ πήγαινε στην ετοιμόγεννη γυναίκα του; ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΥΠΑΤΑΙ ΠΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ».
Ἡ ἀπάντησις εἶναι ἀπλή, εἶναι μισέλληνες γιατί εἶναι Τουρκομπάσταρδοι
Δυστυχῶς αὐτά διαδραματίζονται μέ τήν ψῆφον τῶν Ἑλλήνων.
Ἄλλη μία συνρόφισσα εἶπεν ὅτι: <στη Σμύρνη έγινε συνωστισμός>. Νά προσθέσωμεν  τήν ἀνθελληνικήν  θέσιν κάποιου ἄλλου  βουλευτή   τοῦ συριζα πού ἔγραψεν ὅτι αἱ Ἑλληνικαί νήσοι Ἴμια ἀνήκουν εἰς τήν Τουρκίαν. Τό ἀνθελληνικό μυαλό του, τόν κάμει νά ἀγνοῆ αὐτά τά ὁποία ἄπαντες καί ὅλη ἡ οἰκουμένη γνωρίζει: ὅτι τά παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι Ἑλληνικά, διότι ἐκεῖ εὐρίσκονται τά Ἱερά τά ὅσια καί τά ὁστᾶ τῶν Ἑλλήνων ἀπό πολλάς χιλιετηρίδας. Ἐκεῖ εἶναι οἱ Ναοί τά θέατρα πού μιλοῦν Ἑλληνικά καί ἀπό ἐκεῖ εἶναι οἱ σοφοί τῆς Ἑλλάδος. Ἕνας ἄλλος ὑποψήφιος
Εὐρωβουλευτής τοῦ συριζα ὁ Χριστόπουλος Δημήτριος καί καθηγητής τῆς Παντίου ἔβαλλεν θέμα εἰς τούς φοιτητάς <τον Ιησού σε ερωτική περίπτυξη με λαϊκή τραγουδίστρια>, δηλώνει δέ ἐπίσης ὅτι <ἡ μειονότητα εἰς τήν Θράκη εἶναι ἕνα συμπαγές τούρκικο πράγμα>. Τίθεται ἕνα ἐρώτημα, ἔφ΄ ὅσον πιστεύει αὐτά, διατί δέν ἀλλάσει τό ἙλληνοΧριστιανικόν του ὀνομαετεπώνυμον, νά τό κάμη Τούρκικο καί νά ἀποκτήση Τούρκικη Ἰθαγένεια. Νά προσθέσωμεν καί τήν κατά βάρβαρον καί σατανικόν τρόπον σκηνοθετημένην <θεατρικήν> παράσταστασιν εἰς τό Γκάζι. Σύντροφε Τσίπρα τίς ἀφίσες σου στήν Θράκη μας, τίς εἶχες γραμμένες στά Τούρκικα.

C:\Users\user\Desktop\Theodoros_Vryzakis,_Grateful_Hellas_(1858).jpg


                                                  ΕΛΛΑΣ  Η ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ
 Ὁ πίνακας αὐτός ἀναπαριστᾶ τό μεγαλεῖον τήν λαμπρότητα καί τήν δόξαν τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821. Ἡ Ἑλλάς εὐγνωμονεῖ τά παιδιά της, καί τά παιδιά της  προσκυνοῦν τήν μητέρα τους τήν Ἑλλάδα, προσφέροντας  τά ὑπάρχοντα τους   καί τήν ζωήν τους διά τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς ἀγαπημένης μας Πατρῖδος.
 Τό ἔργον αὐτό φιλοτεχνήθηκεν ἀπό τόν Θεόδωρον Βρυζάκη τό ἔτος 1858.
 Αὐτόν τόν πίνακα ἐξωστράκισεν ἀπό τό πρωθυπουργικόν γραφεῖον ὅταν ἐγένετο πρωθυπουργός καί μάλιστα πρό τῆς 25ης Μαρτίου ὁ μασκαρεμένος <ἔλλην> Τσίπρας.  Τόσον μεγάλη εἶναι ἡ ἀνθελληνική μανία πού ὑπάρχει μέσα στό μυαλό του.
Καί ἐσύ ἀφελή Ἕλληνα τοῦ ἔδιδες δημοτικότητα 80%.
ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ 99,5% ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΙΑ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ
ΟΙ  ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΤΟΥΣ  ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥΣ ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΕ ΤΣΙΠΡΑ εἶσαι Τουρκομπάσταρδος;     ΣΥΝΤΡΟΦΕ  ΤΣΙΠΡΑ   εἶσαι Τουρκομπάσταρδος; Reviewed by tethgas on 10/27/2015 12:15:00 π.μ. Rating: 5
Από το Blogger.