ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

Ὁ Ἑλληνικός ὅρος γενοκτονία εἶναι ταυτόσημος μέ τόν διεθνῶς χρησιμοποιούμενον ὅρο genocide πού προέρχεται ἀπό τάς Ἑλληνικάς λέξεις γένος καί κτείνω=φονεύω. Τόσον ὁ Ἑλληνικός ὅσον καί ὁ διεθνής ὅρος δημιουργήθηκαν ἐπισήμως μετά τον Β' Παγκόσμιον πόλεμον.
Τόν ὅρον genocide διετύπωσεν πρῶτος ὁ Πολωνός δικηγόρος Raphael Lemkin τό 1944 λίγο πρίν ἀπό τήν δίκη τῆς Νυρεμβέργης, κατά τῶν πρωταιτίων τῆς ἐξολόθρευσεως τῶν Ἐβραίων ἀπό τόν Χίτλερ
Σύμβασις διά τήν Πρόληψιν καί τήν καταστολήν τοῦ ἐγκλήματος τῆς Γενοκτονίας
Ὁ Ο.Η.Ε εἰς τήν γενικήν του συνέλευσιν τήν 09/12/1948 ἀποφασίζει καί ψηφίζει τήν συνθήκην διά τήν πρόληψιν καί τιμωρίαν τοῦ ἐγκλήματος γενοκτονίας, ἔχουσα ἀριθμόν ἀποφάσεως 260-Α-ΙΙΙ, ἐτέθη ἐν ἰσχύ ἀπό τήν 12/01/1951, ἀποτελεῖται δέ ἔξ 19 ἄρθρων.
Ἀναγνωρίζοντας ὅτι εἰς ὅλας τάς ἐποχάς τῆς ἱστορίας της ἡ ἀνθρωπότης ὑπέστη σημαντικάς ἀπωλείας ἐκ τῆς γενοκτονίας καί πεπεισμένα ὅτι ἡ διεθνής συνεργασία τυγχάνει ἀναγκαία ἴνα ἀπαλλαγή ἡ ἀνθρωπότης ἀπό τήν μισητήν ταύτην μάστιγα. Συνωμολόγησαν τάς κάτωθι διατάξεις :
Ἄρθρον Ι.-
Τά συμβαλλόμενα μέρη ἐπιβεβαιοῦν ὅτι ἡ γενοκτονία, συντελουμένη εἴτε ἐν καιρῶ εἰρήνης εἴτε ἐν καιρῶ πολέμου, τυγχάνει ἔγκλημα διεθνοῦς δικαίου καί ἀναλαμβάνουν τήν ὑποχρέωσιν νά προλαμβάνουν καί νά τιμωροῦν αὐτό.
Ἄρθρον ΙΙ.-
Εἰς τήν παρούσαν σύμβασιν ὡς γενοκτονία νοεῖται οἰαδήποτε ἐκ τῶν κατωτέρω πράξεων ἐνεργουμένη μέ τήν πρόθεσιν καταστροφῆς ὁλικῆς ἤ μερικῆς καταστροφῆς ὁμάδος Ἐθνικῆς, Ἐθνολογικῆς, φυλετικῆς ἤ θρησκευτικῆς ὁμάδος, ὥς τοιαύτης
α) φόνος τῶν μελῶν τῆς ὁμάδος.
β) σοβαρά βλάβη τῆς σωματικῆς ἤ διανοητικῆς ἀκεραιότητος τῶν μελῶν τῆς ὁμάδος,
γ) ἐκ προθέσεως ὑποβολή τῆς ὁμάδος εἰς συνθήκας διαβιώσεως δυναμένας νά ἐπιφέρωσιν τήν πλήρη ἤ τήν μερικήν σωματικήν καταστροφήν αὐτῆς.
δ) μέτρα ἀποβλέποντα εἰς τήν παρεμπόδισιν τῶν γεννήσεων εἰς τούς κόλπους ὡρισμένης ὁμάδος.
ε) ἀναγκαστική μεταφορά παίδων μιᾶς ὁμάδος εἰς ἐτέραν ὁμάδα.
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ


Ὁ <ἕλληνας> ὑπουργός σκοταδισμοῦ καί τοῦ ἀντίΧριστου, σύντροφος φίλης, δέν ἀναγνωρίζει τήν γενοκτονίαν τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, σέ αὐτό τό ἀνοσιούργημα τόν συγκαλύπτει ὁ <ἕλληνας> πρωθυπουργός Τσίπρας. Οἱ Τούρκοι ζητωκραυγάζουν διά αὐτήν τήν ἀντεθνικήν ἐνέργειαν.
Αὐτό εἶναι μία ἐχθρική ἐνέργεια εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος.
Εἶναι παραχάραξις τῆς Ἱστορίας.
Εἶναι ἀσέβεια καί ἀσέλγεια εἰς βάρος τῶν 350.000 καί πλέον σφαγιασθέντων Ποντίων ἀπό τούς Τούρκους, καί τόν ξεριζωμόν τους ἀπό τάς προγονικάς ἐστίας.
Αὐτό εἶναι ἐσχάτη προδοσία.
Ἐπίσης ὁ φίλης ἔχει πεῖ ὅτι οἱ Ἕλληνες Χριστιανοί εἶναι ὀπισθοδρομικοί καί εἰδωλολάτρες, ἐνῶ οἱ Μουσουλμάνοι πρέπει νά πιστεύουν εἰς τόν θεόν τους καί ἐμεῖς ὀφείλομεν νά τούς κάνωμεν Τζαμιά.
Πόθεν προέρχεται τό κίνητρον τῆς Τουρκοφιλίας καί Τουρκολαγνείας, ὄχι μόνον τοῦ φίλη ἀλλά καί μερικῶν ἄλλων <προοδευτικῶν>. Μήπως ὑπάρχει συγγένεια αἵματος, διότι ὀ Κολοκοτρώνης λέγει: «μερικοί γιά ταῖς δόξες καί ταῖς ἡδονές ἄφηναν τήν πίστην τους καί ἐγίνοντο μουσουλμάνοι»

Μερικοί εἶπον διά τούς Τούρκους
... Ἦταν εἰς τό σύνολον τους, ἀπό τήν πρώτην μαύρην ἡμέρα πού μπῆκαν εἰς τήν Εὐρώπην, τό μόνον δείγμα τῆς ἀνθρωπότητας πού ἔδειξεν τήν μεγαλυτέραν ἔλλειψιν ἀνθρωπισμοῦ. Ὁπουδήποτε καί ἀν πῆγαν, μιά πλατιά κηλίδα αἴματος ἔδειχνε τά ἴχνη τοῦ περάσματος των καί εἰς ὅλην τήν ἔκτασιν τῆς κυριαρχίας των ὁ πολιτισμός ἐξαφανιζόταν."
Γουίλιαμ Γλάδστων - Πρωθυπουργός τῆς Μ. Βρεττανίας.
(William EwartGladstone, 29 Δεκεμβρίου 1809 - 19 Μαΐου 1898)
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ Reviewed by tethgas on 11/05/2015 05:29:00 μ.μ. Rating: 5
Από το Blogger.