Ο ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

Ἡ ἐπιστήμη λέγει ὅτι κληρονομικότης εἶναι ἡ μεταφορά τῶν σωματοψυχικῶν χαρακτηριστικῶν ἀπό τάς παλαιοτέρας γεναιάς εἰς τάς νεωτέρας. Τοῦτο γίνεται διά μέσου τοῦ D.N.A. Οὕτως ὁ κάθε ἕνας ἀπό ἐμᾶς μεταφέρει τά σωματοψυχικά χαρακτηριστικά τοῦ πατρός του, τῆς μητρός του, τοῦ παππού του τῆς γιαγιάς του, καί πάει λέγοντας πρός τά πίσω.

Οὔτως αἱ ἐρευνητικαί μελέται τῶν πανεπιστημίων Στάνφορντ τῶν Η.Π.Α, τῆς Παβίας τῆς Ἰταλίας καί τῆς Μόσχας καταγράφουν ὅτι τό D.N.A τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων εἶναι ὁμοιον κατά 99,5%, μέ αὐτό τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Ἀπόλυτος καθαρότης τῆς διαχρονικότητος τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων. Βέβαια δέν εἶναι καθαρόν κατά 100%. Ὑπάρχει ἕνα 0,5% μολυσμένου αἵματος.

Ὁ δέ Ἄγγλος ἀνταποκριτής τῶν <Τάϊμς> τοῦ Λονδίνου τό 1821 Τζέϊμς Ἔμερσον τί γράφει γιά τούς Ἕλληνες: «Συναντᾶς παραδείγματα ἀρχαίων ἡθῶν. Σέ κάθε βῆμα βλέπεις κάτι πού σοῦ θυμίζει πῶς βρίσκεσαι εἰς τήν Ἑλλάδα. Ἡ γλῶσσα τά ἔθιμα, ὁ χαρακτῆρας τῶν κατοίκων εἶναι ὅλα τά ἴδια, ὅπως καί τά χρόνια τοῦ Δημεσθένη. Ἀκόμη καί ἡ ἀμφίεση τους δίνει τήν ἐντύπωσιν πῶς δέν ἔχει ἀλλάξει διόλου. Ἔχουν καί τώρα ἀκόμη μακριά κυματιστά μαλλιά, ὁπως καί οἱ καρηκομόωντες τοῦ Ὁμήρου. Ἡ φουστανέλλα ἡ μάχαιρα καί οἱ ὁλοκέντητες περικνημίδες δείχνουν πῶς οἱ σημερινοί Ἕλληνες εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ εὐκνήμιδες Ἀχαιοί».

Βεβαίως ὑπάρχουν καί αἱ ἀντίθεται ἀπόψεις αὐταί τοῦ ὅπως αὐταί τοῦ τότε ἀρχηγοῦ τοῦ Κ.Κ.Ε Ζαχαριάδη ὁ ὁποῖος εἰς τάς 25.3.1932 εἰς τόν «Ριζοσπάστη», μέ τήν ὑπογραφή «Κ.» γράφει: «τό εἰκοσιένα εἶναι ἕνας σταθμός στήν νεοελληνική ἱστορία ἡ πιό σωστά στή ρωμαίϊκη ἱστορία, γιατί οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες μέ τούς σημερινούς ρωμηούς δέν ἔχουν κανέναν ἀπολύτως φυλετικό δεσμό». Ἐδῶ ὁ Ζαχαριάδης κάμει τεράστια λογικά σφάλματα. Οἱ σύντροφοι λένε πώς ἡ γενίκευσις εἶναι ναζισμός, σύντροφε Ζαχαριάδη εἶσαι Ναζιστής, γιατί τό γενικεύεις καί λές οἱ σημερινοί Ἕλληνες δέν ἔχουν κανέναν φυλετικό δεσμό μέ τούς ἀρχαίους Ἕλληνες. Σύντροφε δέν πρέπει νά ἐτεροπροσδιορίζης τούς ἄλλους, ἀλλά νά αὐτοπροσδιορίζεται, νά πῆς ἐγώ δέν ξέρω ἀπό πού κατάγομαι ἀπό ποιά φάρα (ἀλβανική λέξις) εἶμαι, εἶμαι ἀγνώστου προελεύσεως.

Εἰς αὐτήν του τήν θέσιν τόν διαψεύδει ἡ ἐπιστήμη, ὁ γνώστης τῆς Ἱστορίας Ἄγγλος δημοσιογράφος ἀλλά καί οἱ Τούρκοι οἱ ὁποῖοι δηλώνουν ὅτι τούς Ἕλληνες ἐπολεμοῦσαν καί τότε ὅπως καί σήμερα καί ὄχι κάποιον ἄλλον λαόν, ἐμᾶς τούς Ἕλληνες πολεμοῦν καί μισοῦν. Ὁ Τούρκικος λαός εἶναι ὁ μόνος λαός ἐπί τῆς Γῆς πού δέν ἀναφέρεται διά τήν προσφοράν τῶν Ἑλλήνων εἰς τήν Δημοκρατίαν, τό θέατρον, τάς ἐπιστήμας, τόν πολιτισμόν, ὅπως καί οἱ ὀλιγάριθμοι ἀριστεροί.

Ὅμως κατά περίεργον τρόπον θά τόν ἐπιβεβαιώση ὁ ΜΕΓΑΣ ΗΡΩΑΣ μας Κολοκοτρώνης ὁ ὁποῖος ὁμιλόντας μέ σοφίαν πρός τούς μαθητάς τῆς Α! Λυκείου εἰς τήν Πνύκα εἰς τάς 7/10/1838 μεταξύ τῶν ἄλλων, τούς εἶπεν: «μερικοί γιά ταῖς δόξες καί ταῖς ἡδονές ἄφηναν τήν πίστην τους καί ἐγίνοντο μουσουλμάνοι». Μιλόντας σέ μαθητάς ἔπρεπε νά εἶναι κόσμιος, διαφορετικῶς θά ἔλεγεν μερικές τσοῦλες, μερικές σκῦλες προτίμησαν τάς ἡδονάς εἰς τό χαρέμι μέ τόν βάρβαρον αἱμοχαρήν, ἀπολίτιστον κατακτητήν. Μόνον οὕτως δύναται νά ἐρμηνευθῆ ἡ ἀνθελληνική καί ἀντιΧριστιανική θέσις ὀλιγαρίθμων <ελληνων>, ἀλλά καί ἡ φιλολαθρο-μεταναστευτική καί φιλοτουρκική ἀγάπη καί λατρεία τους.

«Ὅμοιος ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει».

Εἰς ἕνα χειρόγραφον του, τό ὁποῖον εἶναι ἐπίκαιρον, ὁ Μεγάλος ἥρωας τοῦ 1821 Μακρυγιάννης, σάν νά ζῇ σήμερον, σάν νά ἔχη παγώσει ὁ χρόνος γράφει:

«Καί ἐπῆγα πάλιν εἰς τούς φίλους μου τούς Ἁγίους. Ἄναψα τά καντήλια καί ἐλιβάνισα λιβάνιν καλόν ἁγιορείτικον. Καί σκουπίζοντας τά δάκρυά μου τούς εἶπα. Δέν βλέπετε ποῦ θέλουν νά κάμουν τήν Ἑλλάδα παλιοψάθα; Βοηθεῖστε, διότι μᾶς παίρνουν, αὐτοί οἱ μισοέλληνες καί ἄθρησκοι, ὅ,τι πολυτίμητον τζιβαϊρικόν ἔχομεν». «Καί βγῆκαν ἀκόμη νά’ ποτάξουν τήν Ἐκκλησίαν, διότι ἔχει πολλήν δύναμη καί τήν φοβοῦνται. Καί εἶπαν λόγια ἄπρεπα διά τούς παπάδες».

Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ὁμιλόντας εἰς τήν προεκλογικήν συγκέντρωσιν τῆς Θεσσαλονίκην εἰς τάς 7 Ἰουλίου τό ἔτος 1928 ἦταν ξεκάθαρος καί λέγει: «Πάσα ἀπόπειρα διαταράξεως ἡ βιαίας ἀνατροπῆς τοῦ ἀστικοῦ καθεστῶτος τοῦ ὁποίου στερεά θεμέλια εἶναι ἡ Πατρίς ἡ οἰκογένεια ἡ ἰδιοκτησία θά εὔρη ἀντιμέτωπον τήν πυγμήν τοῦ κράτους. Εἴμεθα ἀποφασισμένοι νά ἐξοπλίσωμεν τό κράτος καί τάς ἀρχάς του διά τῆς ἀναγκαίας νομοθεσίας ὅπως καταστή δυνατή ἠ ἀποτελασματική κοινωνική ἄμυνα κατά τῶν ἀπροκάλυπτων ἀνατρεπτικῶν ἐχθρῶν τοῦ κοινωνικοῦ καθεστῶτος». Μετά δέ τήν νίκην του εἰς τάς γενόμενας ἐκλογάς τήν 19 Αυγούστου 1928 ψηφίζει νόμον 4229/1992, τόν λεγόμενον ἰδιώνυμον. Ἰδιώνυμον εἰς τήν Νομικήν Ἐπιστήμην ὀνομάζεται τό ἔγκλημα ἐκεῖνο διά τό ὁποῖον προβλέπονται ἰδιαίτεραι ποιναί σέ σχέσιν μέ τά ἐγκλήματα τῆς γενικῆς κατηγορίας, ὅπου αὐτό ὑπάγεται.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τὸ ἄρθρον 75 τοῦ Συντάγματος, ἐκδίδομεν τὸν ἑπόμενον νόμον.

Ἄρθρον 1.

1. Ὄστις ἐπιδιώκει τὴν ἐφαρμογὴν ἰδεῶν ἐχουσῶν ὡς ἔκδηλον σκοπὸν τὴν διὰ βιαίων μέσων ἀνατροπὴν τοῦ κρατοῦντος κοινωνικοῦ συστήματος, ἢ ἐνεργεῖ ὑπὲρ τῆς ἑφαρμογῆς αὐτῶν προσηλυτισμὸν τιμωρεῖται μὲ φυλάκισιν τοὐλάχιστον ἕξ μηνῶν. Πρὸς τούτοις ἐπιβάλλεται διὰ τῆς ἀποφάσεως καὶ ἐκτοπισμὸς ἑνὸς μηνὸς μέχρι δύο ἐτῶν εἰς τόπον ἐν αὐτῇ οριζόμενον.

Εἰς τό σύνολον του ὁ νόμος ἔχει 10 ἄρθρα, ὑπάρχουν εἰς τό διαδύκτιον.

Ὁ γέρων τῆς Δημοκρατίας Γεώργιος Παπανδρέου τό ἔτος 1965 ἦτο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, τότε γράφει ἐμπιστευτικήν ἐγκύκλιον: ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΕΠΙΘ/ΣΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Πρός τούς κ.κ Δ/ντάς τῶν σχολείων τῆς περιφερείας Δημοσίων καί ἰδιωτικῶν. Ἐν Πύργῳ τῇ 16-3-65. Μεταξύ τῶν ἄλλων γράφει: ὁ κουμουνισμός εἶναι ἐχθρός τοῦ Ἔθνους καί τῆς Δημοκρατίας. Καί τοῦτο πρέπει νά καταστῇ συνείδησις τῆς Νέας Γενεᾶς. Τά ἰδικά μας ἰδανικά εἶναι τά ἰδανικά τοῦ Ἑλληνχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ.....

Δηλ. διαπιστώνομεν ὅτι δύο μεγάλαι προσωπικότηται χαρακτηρίζουν ὡς ἐχθρόν τῆς Ἑλλάδος τήν ἀριστεράν.

Θά καταγράψωμεν τήν διαχρονικήν ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗΝ πορείαν τῆς ἀριστερᾶς εἰς τά Ἐθνικά θέματα: Ὁ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ γράφει τήν Δευτέρα 19/09/1932 εἰς πρωτοσέλιδον μέ κεφαλαία γράμματα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΛΑΟ ΠΟΥ ΖΕΙ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ.

Η 4Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ πού ἔγινεν τήν 6/3/1932 ΧΑΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΣΕ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΟΥΓΚΟΥΣΛΑΒΟΥΣ
Ἐπίσης ὁ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ γιά τήν Μικρασιατική καταστροφή εἰς τάς 12/07/1935 γράφει: Γι' αὐτό ἐμεῖς ὄχι μόνο δέν λυπηθήκαμε γιά τήν ἀστικοτσιφλικάδικη ἦττα στά Μικρασία μά καί τήν ἐπιδιώξαμε».

Ὁ ἀριστερός Τσίπρας τοῦ ΣΥΡΙΣΑ γιά τήν ὀνομασίαν τῶν Σκοπίων δηλώνει τήν 09/12/2017: «ἀν σταματήσει(ἡ πλευρά τῶν Σκοπίων) μία κατά τήν ἄποψη μου ἀχρείαστη ρητορική, ὅτι ἀποτελοῦν τούς μοναδικούς ἀπογόνους τῶν Μακεδόνων καί τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου». Ἐπίσης εἰς τάς 20/01/2018 δηλώνει: «δέν εἶναι παράλογο, ὅμως, νά ἐμπεριέχεται ὁ ὅρος Μακεδονία σέ μία σύνθετη ὀνομασία».

Ὁ Ζαχαριάδης προκειμένου νά ἐγκαθιδρύσει τήν δικτατορία τοῦ προλεταριάτου ἀπῆχεν ἀπό τάς ἐκλογάς πού θά διεξήγοντο τήν 31ῃ Μαρτίου τοῦ 1946. Ἡ ἀριστερἀ ὲπροξένισεν τεραστίας καταστροφάς πολλαπλασίως περισσοτέρας ἀπό αὐτάς τῶν Γερμανῶν. Καί ἐκεῖ ὅπου οἱ Γερμανοί ἐβιοπράγησαν ἀπό πίσω ὡς ἠθικοί αὐτουργοί ἦσαν οἱ ἀριστεροἰ. Ἰδού τά ἐγκλήματα των εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων.

Ὁ Τσίπρας μέ ἀνατολίτικην κουτοπονηριάν ἐκέρδισεν τάς ἐκλογάς, μέ ἀπώτερον σκοπόν νά προκαλέση τό μγιστον κακόν καί τά κατάφερεν, ἐγέμισεν τήν Ἐλλάδα μας μέ Μουσουλμάνους λαθρομετανάστες, ξεπούλησεν γιά 100 χρόνια τόν πλοῦτον τῆς Ἑλλάδος, ξεσπιστώνει τόν Ἕλληνα μέ ἡλεκτρονικούς πληστηριασμούς καί τόσα ἄλλα κακά πού οὔκ ἔστιν τέλος.

Ο ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ  Ο ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ Reviewed by tethgas on 2/03/2018 12:50:00 π.μ. Rating: 5
Από το Blogger.